ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล

Digital Systems Design Laboratory

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล ที่ได้ออกแบบมาตามหลักการ 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้นักศึกามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนําความ รู้ ความเข้าใจในการออกแบบวงจรดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ครวมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้าน เทคโนโลยีการออกแบบวงจรดิจิทัลในอานาคต
ฝึกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ ทฤษฎีสวิทชิ'ง คณิตศาสตร์บูลีน ฟังก์ชั'นลอจิก ลอ จิกเกท ตรรกะ วงจรคอมไบเนชั'น วงจรซีเคลวเซียล วงจรคณิตศาสตร์และตรรกะ ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(เฉพาะรายที'ต้องการ)
1. คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที'ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ ข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์ และไม่ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื'อสัตย์ในดูแล จัดการเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื'อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรง ต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญ เคารพสิทธิ และรับฟงั ความคิดเห็นผู้อื'น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ วิธีการสอน บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี'ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที'เกี'ยวข้อง อภิปรายกลุ่ม ก้าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที'เกี'ยวข้อง หรือก้าหนดบทบาทสมมุต
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
การเตรียมและทดลองอุปกรณ์ การออกแบบวงจรแปลงรัหัส การออกแบบวงจรเปรียบเทียบ การออกแบบวงจรถอดรหัสและวงจรเข้ารหัส การออกแบบวงจรมัลติเพลกเซอร์และวงจรดีมัลติเพลกเซอร์ ใช้ MSI ออกแบบวงจรเปรียบเทียบ ใช้ MSI ออกแบบวงจรแปลงรหัส ออกแบบวงจรหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกรรวิทยา ออกแบบวงจร BCD Arithmetic Unit ออกแบบวงจรซีเควนเซียล  
2.2.1 ให้ทําการออกแบบวงจรตามโจทย์ที่ได้รับแล้วทําการเขียนรายงานผลการทดลอง 2.2.2 ให้ทดลองวงจรที่ได้ออกแบบมาและทําการบันทึกผลการทดลอง
2.3.1 ทดสอบย่อยในการตรวจวงจรที่ออกแบบมา 2.3.2 ประเมินจากการออกแบบวงจรตามเงื่อนไขที่กําหนด
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เครือข่าย
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทําใบงานที่ต้องออกแบบ 3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการใช้งานที่เหมาะสม 3.2.3 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 3.3 วิธีการประเมินผล 3.3.1 ส่งใบงานทั้งหมด 3.3.2 วัดผลจากการทํางานตามการออกแบบ 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
4.2.1 จัดกลุ่มในการใบงานและวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวลํ้าของ เทคโนโลยี ดิจิทัลหรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 4.2.3 การนําเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กําหนด 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน 5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ 5.1.6 ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นการนําตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2 นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล