การออกแบบระบบข่ายสาย

Cabling Network System Design

   1.1  มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม
   1.2  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
   1.3  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต้อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
   1.4  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย  ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
   1.5  สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
อาจารย์จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย   โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงการอบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนและการสอบ
สังเกตพฤติกรรมการมีสัมมาคารวะ และความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนและการสอบ
พิจารณาจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติ  มีโจทย์ปัญหาเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และแก้ไข  วิธีการที่เหมาะสม แนะนำให้ใช้โปรแกรมประยุกต์ในคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
การทดสอบยอย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
   มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต้อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
กำหนดกรณีศึกษาเพื่อให้ได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา มีการสืบค้นข้อมูล ฝึกให้ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ประเมินจากข้อสอบที่ให้นักศึกษาแสดงความคิด วิเคราะห และตัดสินใจ
 ประเมินจากผลงาน/รายงานที่ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย  ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
กำหนดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  ประสานงาน  หาข้อมูล วางแผนร่วมกับบุคคลอื่นในหลาย ๆ ด้าน  โดยคาดหวังผลในการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ความรับผิดชอบในรายวิชา
พิจารณาจากกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำเสนอผลงานกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอน/แนะนำการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข
การทดสอบ/ประเมินจากงานที่มอบหมาย หรือ จากปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล