การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต

Design of Equipments and Production System

เพื่อศึกษาการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เชิงกลในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ 
ศึกษาและปฎิบัติพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ การจำลอง และการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้                  1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต                  2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม                  3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม                  4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม เช่น มงคล 38 เป็นต้น
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การมีสมาธิและการเอาใจใสต่อการเรียน  การกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้
ศึกษาและปฎิบัติพื้นฐานการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ การจำลอง และการออกแบบอุปกรณ์เชิงกล
บรรยายและปฏิบัติ   การทำงานกลุ่ม และมอบหมายให้ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   การศึกษาดูงานและนำเสนอ หรือ ถามความรู้ที่ได้รับ
 
ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
พัฒนาความรู้ มีการวิเคราะห์ ปัญหาจากการของเสีย   การแก้ปัญหา   การสร้างจิตสำนึก  เป็นต้น
    1) ปฏิบัติหรือการบรรยาย เรื่องที่เกี่ยวข้อง     2) มอบหมายงาน ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ     3) ศึกษาดูงาน
    1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่ หลักการ ประโยชน์ ปัญหาและการแก้ไข     2) งานที่มอบหมาย
   1) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม    2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
มอบหมายงาน ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติงานกลุ่ม
ประเมินจากรายงาน
พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบการทำรายงาน
 บรรยาย  ศึกษาดูงาน  และ มอบหมายงาน ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 
สอบกลางภาค  ปลายภาค  งานที่มอบหมาย
มอบหมายงานอุปกรณ์เชิงกลในด้านกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมชีวภาพ  เช่น กระบวนการหมัก  กระบวนแกสชีวภาพ  การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 
บรรยายและปฏิบัติ
ตรวจงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGAG302 การออกแบบอุปกรณ์และระบบการผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทุกบทเรียน สอบปลายภาค และ กลางภาค สอบกลางภาคสัปดาห์ที่ 9 สอบปลายภาคสัปดาห์ที่ 17 สอบกลางภา 30 สอบปลายภา 30
2 ค้นคว้า ปฏิบัติ รายงาน แบบฝึกหัด เนื้อหาของงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ความตั้งใจทำงาน ส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน มาเรียนตามเวลา การส่งงานตามเวลา การแต่งตัวที่เหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  เทคโนโลยีการหมัก
2. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3. การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ
4.ระบบบำนัดน้ำเสีย
5. การทดลองทางวิศวกรรมกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
6. สมบัติทางวิศวกรรมของอาหารและวัสดุชีวภาพ
สิ้นภาคการศึกษาต้องปรับรายวิชาอีกครั้ง