พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

Fundamental of Automation

7.1 เข้าใจพื้นฐานของเทคนิคในการควบคุมและการประยุกต์การใช้งานการควบคุมระบบกลไก
7.2 เข้าใจหลักการควบคุมระบบไฟฟ้า
7.3 เข้าใจหลักการควบคุมระบบนิวเมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์
7.4 เข้าใจรูปแบบการควบคุมระบบการย้อนกลับ
7.5 เข้าใจหลักการควบคุมด้วยพีแอลซี
7.6 เข้าใจหลักการเซ็นเซอร์ ระบบการควบคุมอนาลอกแบบไบนารี และระบบดิจิตอล
7.7 เข้าใจหลักการระบบเครื่องมือกลแบบซีเอนซี
7.8 เข้าใจหลักการกรรมวิธีการผลิตแบบยืดหยุ่นปรับตัวได้
7.9 เข้าใจหลักการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ  ในคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประยุกต์ใช้งานร่วมกับงานควบคุมอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของเทคนิคในการควบคุมและการประยุกต์การใช้งานการควบคุมระบบกลไก การควบคุมระบบไฟฟ้า การควบคุมระบบนิวเมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การควบคุมระบบการย้อนกลับ พีแอลซี เซ็นเซอร์ ระบบการควบคุมอนาลอกแบบไบนารี และระบบดิจิตอล ระบบเครื่องมือกลแบบซีเอนซี กรรมวิธีการผลิตแบบยืดหยุ่นปรับตัวได้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Study of the Fundamental of control techniques and their applications: mechanical control, electrical control, pneumatics controls, hydraulics control; feedback control; PLC; sensor: analog, binary, and digital; CNC machine tools; flexible manufacturing; industrial robots.
-    อาจารย์ประจำรายวิชา ให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์บนมือถือ
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
                  -  ระเบียบวินัย เช่น  เวลาเข้าเรียน  การแต่งกาย  กำหนดเวลาของงานที่ได้รับมอบหมาย
                  -  ความรับผิดชอบ เช่น ความใส่ใจในการเรียน  การตอบคำถาม  ระเบียบของห้องเรียน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์ชุดทดลองต่าง ๆ กระดานดำ  การประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ  พัดลม  ไฟฟ้าแสงสว่าง
  -  ซื่อสัตย์ สุจริต เช่น การตอบคำถาม  การทำงานมอบหมาย  การทำรายงาน  การสอบ
                  -  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง  เงื่อนไขการทำงานของเครื่องจักรจริง  ลักษณะงานในอุตสาหกรรม
                   -  เวลาเข้าเรียน  การแต่งกาย  การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  ประเมินเป็นระดับคะแนน
    รายบุคคล 
                   -  ความใส่ใจในการเรียน การตอบคำถาม ประเมินเป็นระดับคะแนนรายบุคคล 
                   -  ระเบียบของห้องเรียนประเมินเป็นระดับคะแนนรวมทั้งห้อง 
                   -  การตอบคำถาม  การทำงานมอบหมาย  การสอบ  ประเมินเป็นระดับคะแนนรายบุคคล
    -  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ประเมินเป็นระดับคะแนนรายบุคคล
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของเทคนิคในการควบคุมและการประยุกต์การใช้งานการควบคุมระบบกลไก การควบคุมระบบไฟฟ้า การควบคุมระบบนิวเมติก การควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การควบคุมระบบการย้อนกลับ พีแอลซี เซ็นเซอร์ ระบบการควบคุมอนาลอกแบบไบนารี และระบบดิจิตอล ระบบเครื่องมือกลแบบซีเอนซี กรรมวิธีการผลิตแบบยืดหยุ่นปรับตัวได้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- บรรยาย ตั้งคำถาม    แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน   วิเคราะห์อภิปรายผลการทำลอง สรุปผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางทฤษฎีและปฏิบัติ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดลองตามใบงาน
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์สรุปผลการทดลอง
-  สอบกลางภาคและปลายภาค(ภาคปฏิบัติ)  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเงื่อนไขการงานของเครื่องจักร CNC ที่มีใช้งานอยู่จริง
-  วัดผลประเมินผลจากผลการปฏิบัติ
-   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
-   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
-   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
-  แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน
-  อภิปรายสรุปผลการทดลอง
-  ประเมินผลตามใบประเมินผล
-  ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข  ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการอภิปรายในกลุ่มปฏิบัติการทดลอง
-  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม
-  มอบหมายงานแบบฝึกหัดให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
-  มอบหมายงานในใบงานภาคปฏิบัติให้ฝึกคิดแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม
-  ประเมินจากแบบฝึกหัด
- ประเมินในประเมินผลภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- เอกสารประกอบการเรียนระบบควบคุมคุมอัตโนมัติ, ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์, อาจารย์ภาณุวัฒน์ มาละแซม
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ