การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก

Analog Filter Design

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันขนาดฟังก์ชันเฟสและกรุฟดีเลย์ คุณสมบัติของฟังก์ชันวงจร การจำแนกชนิดของวงจร กรอง การประมาณวงจรกรองการแปลงความถี่ การสร้างวงจรจริงโดยใช้อุปกรณ์พาสซีฟและแอ็กทีฟ  ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความไววงจรสวิตช์ฟิลเตอร์คาปาซิเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล