เคลือบ 2

Glaze 2

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคลือบชนิดต่าง ๆ การค้นคว้าทดลองเคลือบให้เหมาะสมกับเนื้อดิน รูปทรงผลิตภัณฑ์และการเผาเคลือบในบรรยากาศต่าง ๆ การเตรียมเคลือบ การตรวจสอบเคลือบก่อนนำไปใช้ และการทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังการเผา ปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข การพัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐาน การจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะจากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมจริงอย่างครบกระบวนการด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ เพื่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้านเซรามิก
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคลือบชนิดต่าง ๆ การค้นคว้าทดลองเคลือบให้เหมาะสมกับเนื้อดิน รูปทรงผลิตภัณฑ์และการเผาเคลือบในบรรยากาศต่าง ๆ การเตรียมเคลือบ การตรวจสอบเคลือบก่อนนำไปใช้ และการทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังการเผา ปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข การพัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐาน การจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
-  อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั้นเรียน และนอกเวลา
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในอีเมล์
 -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคุณธรรม ตรงต่อเวลามีจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้ในหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ  เคลือบชนิดต่าง ๆ การค้นคว้าทดลองเคลือบให้เหมาะสมกับเนื้อดิน รูปทรงผลิตภัณฑ์และการเผาเคลือบในบรรยากาศต่าง ๆ การเตรียมเคลือบ การตรวจสอบเคลือบก่อนนำไปใช้ และการทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังการเผา ปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข การพัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐาน การจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
บรรยาย  สาธิต ยกตัวอย่าง ทำให้ดู พร้อมปฏิบัติ
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานทดลอง
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เครื่องมือ
1. การบรรยาย และการเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่มอบหมาย
2. สาธิตการทดลอง
3. สาธิตการเคลือบ
4. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในทดลองเคลือบ
2. วัดผลจากการประเมินชิ้นงานทดลอง
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
1. มอบหมายงานเป็นรายบุคคล
2. การนำเสนอผลงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากผลงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยหลักการแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BTECE117 เคลือบ 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-4.2, 4.3-6.5 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 1.1-6.5 การปฏิบัติงานและผลงาน การนำเสนอผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1-6.5 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย กริยามารยาท การส่งงานตามเวลากำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. โกมล รักษ์วงศ์. เอกสารคำสอนน้ำเคลือบ 2. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎพระนคร, 2538.
2. ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. เคลือบเซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
3. ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
4. ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2541.
5. ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. รวมสูตรเคลือบเซรามิก. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2537.
6. สุรศักดิ์ โกสิยะพันธ์. น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎ พระนคร, 2534.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ