อุทกวิทยา

Hydrology

1.เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวงจรอุทกวิทยาและลักษณะของภูมิอากาศ
2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการการวัดปริมาณน้ำจากอากาศและการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำจากอากาศ
3.เพื่อให้สามารถคำนวณการดักน้ำ การระเหย การคายน้ำ และการคายระเหย
4.เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของน้ำท่าและสามารถสร้างกราฟน้ำท่า
5.เพื่อให้เข้าใจลักษณะการเกิดของน้ำใต้ดิน และชลศาสตร์ของบ่อบาดาล
6.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเคลื่อนตัวของน้ำหลาก และสามารถคำนวณการไหลหลากในอ่างเก็บน้ำและในลำน้ำ
7.เพื่อให้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักความน่าจะเป็นกับงานด้านอุทกวิทยา
มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับวงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ  น้ำจากอากาศ  การคายน้ำ  การระเหย  การดักน้ำ  น้ำท่า น้ำใต้ดิน  การระบายน้ำไหลหลาก  การวิเคราะห์ทางสถิติ
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตาม ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.3 สามารถวิเคราะห์และประเมิน  ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความ
1.1.5 รับผิดชอบ ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
1.2.1 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อการมีวินัย ตรงต่อเวลา และ อธิบายระเบียบการเข้าชั้นเรียน
1.2.2 จัดกิจกรรมโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม 3-5 คนกลุ่ม และให้นักศึกษาเปลี่ยนกันเป็นหัวหน้า
1.2.3 แนะนำให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเคารพสิทธิผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมกลุ่ม
1.2.4 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
1.2.5 อธิบายจรรยาบรรณในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
1.3.1 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
1.3.3 นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
 
2.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่าง ร่วมกับการสอนแบบสื่อสาร  สองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
2.2.2 เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ
2.3.1 สอบข้อเขียน
2.3.2 งานที่มอบหมาย
2.3.4 ความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 
3.2.1 ค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางอุทกวิทยา
3.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากปัญหา
3.2.3 ตั้งประเด็นคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกการบูรณาการความรู้
3.2.4 อธิบาย แนะแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม รวมทั้งยกตัวอย่างประกอบ พร้อมทั้งมอบหมายโครงงาน
3.2.5 มอบหมายงานเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้
3.2.6 แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
3.3.1 สังเกตการแสดงความคิดเห็น
3.3.2 ทดสอบ
3.3.3 ผลงานที่มอบหมาย
 
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วน รวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ ในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
 
4.2.1 แนะนำทักษะ มารยาท วิธีการในการทำงาน และยกตัวอย่างการสื่อสารกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มโดยให้หัวหน้ากลุ่มกำหนดความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างชัดเจนและร่วมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้สรุปเป็นมติของกลุ่ม
4.2.3 มอบหมายงานกลุ่มและกำหนดการดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ติดตามการดำเนินการ และให้มีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.4 ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมอย่างเหมาะสม มอบหมายงาน
4.2.5 อธิบายพื้นฐานความปลอดภัยและกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ความรับ ผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
 
4.3.1 สังเกตและประเมินพฤติกรรมนักศึกษา
4.3.2 ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
4.3.3 ผลจากการติดตามการดำเนินการ และการประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
4.3.4 ผลการทำงาน
4.3.5 ทดสอบย่อย
4.3.6 สังเกตและสอบถามถึงจิตสำนึกของนักศึกษา
 
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
 
5.2.1 แนะนำและมอบหมายงานที่นักศึกษาต้องค้นคว้าและฝึกฝนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2.2 แนะนำการสืบค้น มอบหมายงานเพื่อการวิเคราะห์
5.2.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา
5.2.4 แนะนำวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและที่มีประสิทธิภาพกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา
5.2.5 มอบหมายงาน
5.2.6 ส่งเสริมการค้นคว้า และเรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้อง
5.2.7 ตั้งประเด็นปัญหาทางด้านอุทกวิทยาที่ต้องอาศัยใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมในการช่วยแก้โจทย์ประเด็นปัญหาดังกล่าว
 
5.3.1 สังเกตและประเมินจากผลงาน
5.3.2 ทดสอบย่อย
5.3.3 ผลงานที่มอบหมาย
 
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 
6.2.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการฝึกฝนการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางด้านอุทกวิทยาอย่างเหมาะสม
6.2.2 ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
 
6.3.1 พิจารณาผลการปฏิบัติการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ENGCV603 อุทกวิทยา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-6 สังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเข้าชั้นเรียน 1-16 15%
2 1-6 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 1-16 15%
3 1-6 การสอบกลางภาค 9 30%
4 1-6 การสอบปลายภาค 17 40%
เอกสารประกอบการสอน อุทกวิทยา ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ
วีระพล แต้สมบัติ (2533) หลักอุทกวิทยา. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ : กรุงเทพ, 255 หน้า
Subrahmanya, K. (2009) Engineering Hydrology. 3ed. Singapore: McGraw-Hill. 434 pp.
Linsley, R. K. and et al. (1988) Hydrology for Engineers. 3ed. Singapore: McGraw-Hill, 492 pp.
Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W., (1988) Applied Hydrology. McGraw-Hill, Singapore, 572 pp.
Viessman, W. and et al. (1989) Introduction to Hydrology, Harper & Row, New York.
http://www.mhhe.com/subrahmanya/eh3e
http://www.rid.go.th
http://www.ce.utexas.edu
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดทุกภาคการศึกษา  ภาควิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขา เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชาพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป