งานมัคคุเทศก์

Tour Guiding

เพื่อศึกษาองค์ประกอบพื้นฐาน และปรัชญาของมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์วิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ ความสามารถในการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น จัดเตรียมเอกสารพิธีการเข้า – ออกราชอาณาจักรไทย ศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า การรับ – ส่งนักท่องเที่ยว การพูดในที่ชุมชน การประสานงานห้องพักแรมและรถบริการนำเที่ยว การฝึกปฏิบัตินำชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด โดยใช้ภาษาต่างประเทศ เน้นการบรรยายข้อมูลประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองการปกครอง ตลอดจนเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ โดยแบ่งตามยุคสมัยของไทย โดยบูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความหมาย ความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ของมัคคุเทศก์
2.  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของมัคคุเทศก์
3.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ (ความสามรถในการเป็นผู้นำการ     ท่องเที่ยว)
องค์ประกอบพื้นฐานและปรัชญาของงานมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ จัดเตรียมเอกสาร พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า การรับ-ส่ง นักท่องเที่ยว การพูดในที่ชุมชนการประสานงานห้องพักโรงแรมและรถบริการนำเที่ยว ฝึกปฏิบัตินำชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและตามเส้นทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด เน้นการบรรยายข้อมูลประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ ศาสนา การเมืองการปกครอง เทศกาลงานประเพณีของไทย โดยใช้ภาษาต่างประเทศและมีการบูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษา ผ่านทางป้ายประกาศ ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์
3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ( เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
1.1     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
                1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
                1.1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
                   2.1.1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
                   2.1.1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
                   1.2.1 กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน
                   1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
                   1.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
                   1.2.4 สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Code) ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
                  1.2.5 การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่าง ๆ
                   1.2.6 การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
                  1.3.1 ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย
                  1.3.2 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
                  1.3.3 ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
                  1.3.4 กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก
                  1.3.5 ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน
2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
                   2.1.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
                   2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                    
                   2.1.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์กรความรู้ในงานอาชีพ
2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
                   2.2.2.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
                   2.2.2.2 มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้า และทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
                   2.2.2.3 ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ
                   2.2.2.4 อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
                   2.2.2.5 การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน
                   2.2.2.6 ฝึกปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ
                   2.2.2.7 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมกับมืออาชีพ (professional) ในวิชานั้นๆ
2.2.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
                   2.2.3.1 ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
                   2.2.3.2 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
                   2.2.3.3 ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
                   2.2.3.4 ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
3.3.1     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
                   3.1.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
                   3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
                  3.1.3 มีสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
                 3.2.1 ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนการวิจัย
                 3.2.2 การอภิปรายเป็นกลุ่ม
                 3.2.3 การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า หรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา
                 3.2.4 การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ
                  3.2.5 กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
                 3.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ
                 3.3.2 การสอบข้อเขียน
                 3.3.3 การเขียนรายงาน
4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                   4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตน ในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้
                   4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
                   4.1.3 มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
4.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                  4.2.1 บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ
                   4.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม
                   4.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษา
4.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                   4.3.1 ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน
                   4.3.2 ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (peer)
                   4.3.3 ใช้ประวัติสะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน
                   4.3.4 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
                   4.3.5 ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา
5.1     ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                   5.1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   5.1.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
                 5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                  5.2.1 ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติผ่านการสอบปฏิบัติและสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
                  5.2.2 ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน
                  5.2.3 นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน
                  5.2.4 บูรณาการการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ หรือสื่อต่าง ๆ                   
                  5.2.5 ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
                  5.3.1 ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
                  5.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน
                  5.3.3 ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
                  5.3.4 ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า
6.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
        6.1.1 มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
        6.1.2 มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
        6.1.3 มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
                   6.2.1 ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ
           6.2.2 จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก
           6.2.3  ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล
6.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะด้านการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
                  6.3.1 ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน
                  6.3.2 ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
                  6.3.3 ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยฌธรรม 2.ด้่านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 1 2 1 3 1 1
1 BOATH110 งานมัคคุเทศก์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน ตลอดภาคการศึกษา 20
2 2.1 ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค 9 25
3 2.1,3.1,4.1 ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน ทุกสัปดาห์ 10
4 6.1 ประเมินผลจากการสอบสอบปฏิบัติ 10-13 30
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. 2550. งานมัคคุเทศก์. เอกสารคำสอน ภาควิชาศิลปาชีพ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ฉันทัช วรรณถนอม.2551. หลักการมัคคุเทศก์. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
 
TAT Review .April-June 2021,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รายงานสรุปการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว.2564,สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 นักศึกษาประเมินผลการสอน ความพึงพอใจ และประสิทธิผลการเรียนรู้ในระบบประเมินออนไลน์
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษาและผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.3 ผู้สอนประเมินการสอนของตนเองโดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา 
3.1 ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นต่อไป
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน
3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับผู้สอน เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบเวลาที่ทางหลักสูตรกำหนด
4.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
4.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินตนเองของนักศึกษาต่อระดับผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
5.3   ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
5.4   ปรับปรุงเนื้อหารายวิชที่ได้จากการวิจัย