การออกแบบระบบบนฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง

Advanced Microprocessor-Based Systems Design

การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูงมีคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับนักออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและวิศวกรคอมพิวเตอร์
โดยจะมองภาพรวม ทั้งที่กว้างและเจาะลึกของหัวข้อสำคัญตั้งแต่สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบระบบปฏิบัติการ ไปจนถึงการออกแบบ PCB และแนวทางการผลิต เป็นหลักสูตรที่รวดเร็วสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสมองกลฝังตัว
หัวข้อในหลักสูตรประกอบด้วย: วิธีการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้ CAD และเครื่องมือจำลอง แอสเซมเบลอร์ คอมไพเลอร์ ดีบักเกอร์ และโปรแกรมเมอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์จาก Motorola, Intel Microchip STM32 ESP32 และ ARM จะมีการหารือและประเมินผล เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เฟซของคอมพิวเตอร์เช่น I/O ADC DAC I2C SPI USART USB, PCI, Ethernet LoRaWan NB-IoT Wifi และ Bluetooth 
(1) เข้าใจองค์ประกอบและหลักการออกแบบระบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทันสมัย (2) มีความชำนาญในการประกอบและการเขียนโปรแกรมระดับสูง (ภาษา C) สำหรับระบบสมองกลฝังตัว (3) เข้าใจผลกระทบด้านประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ฝังตัว รวมถึงเทคนิคการออกแบบที่จำกัดพลังงานและหน่วยความจำ (4) รู้วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงและอินเทอร์เฟซเครือข่าย และวิธีเขียนโปรแกรมสำหรับอินเทอร์เฟซที่มีประสิทธิภาพ (5) มีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชั่นระบบฝังตัวที่เหมือนจริงผ่านการทำงานเป็นทีม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล