สัมมนาสัตวศาสตร์

Seminar in Animal Science

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 รู้เกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 
1.2 รู้การจัดทำเค้าโครงและการเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
1.3 รู้การจัดเตรียมและนำเสนอสัมมนาในที่ประชุมตลอดจนการอภิปรายซักถาม
เพื่อให้รายวิชามีความสมบูรณ์และทันกับการเปลี่ยนแปลง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  การเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การจัดเตรียมและนำเสนอสัมมนาในที่ประชุมและการอภิปรายซักถาม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล