วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Materials

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของวัสดุ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ คุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คุณสมบัติทางแสงของวัสดุ ตัวนำไฟฟ้า สารกึ่งตัว ฉนวน สารตัวนำยิ่งยวด วัสดุไดอิเล็กทริก การประยุกต์ใช้งานวัสดุในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1."Fundamentals of Materials Science and Engineering - An Integrated Approach"
    William D. Callister, Jr and David G. Rethwisch
    ISBN 978-0-470-12537-3
1. "Electrical Properties of Materials"
     L. Solymar, D. Walsh, & R.R.A. Syms
     ISBN 978-0-19-870277-1
2. "Handbook of Advanced Magnetic Materials"
     Yi Liu, D.J. Sellmyer and Daisuke Shindo
     ISBN 978-1-402-07983-2
3. "Optical Properties of Solids"
     Mark Fox
     ISBN 978-0-19-957336-3
Graphene
https://www.graphene.manchester.ac.uk/