ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Research Methods in Electrical Engineering

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักและระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งสมมุติฐานวิจัย การแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการทดลอง การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย  
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจ การค้นคว้าบทความ งานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทำรายงานวิจัย
 
หลักและระเบียบวิธีการวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งสมมุติฐานการแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติการทดสอบผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการทดลอง การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย
-   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และให้คำปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่า Facebook และ MS-Team
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้

มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ

บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เน้นหลักการทางทฤษฎีพื้นฐาน ให้ความสำคัญในด้านวินัย การตรงต่อเวลา ให้นักศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและฝึกกระบวนการคิด และนำเสนองาน สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม สอดแทรกคุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม

1.2.7 เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
1.3.1  การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค
1.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
1.3.3 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
1.3.4 ประเมินจากการนำเสนองาน
1.3.5 การทดอลงนำเสสองานวิจัย
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และน าไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
      บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ งานวิจัย และมอบหมายให้ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
1  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
2  ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลงาน
3  สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
3.1.1   มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
3.1.2   พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอ
3.1.3   มีความใฝ่หาความรู้
     3.2.1  ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
    3.2.2   ฝึกการทำโครงงานในด้านการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
   3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำทฤษฏีมาใช้ให้เหมาะสม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2   วัดผลการประเมินจากรายงานโครงการ  และการนำเสนอผลงาน
3.3.3   ผลงานของนักศึกษา
3.4.1   สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.4.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
3.4.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.1   ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.2   แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
4.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
4.3.1  สังเกตจากการทำงานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.4   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
3.5.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและการเสนอหน้าชั้นเรียน
3.5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
3.5.3 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน
นำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
3.5.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3.5.5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 MENEE190 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1. 4, 1.5, 2.2 2.3, 2.4 3.1 - 3.3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การอภิปราย เสนอความคิดเห็นและการนำเสนองาน 1-7, 9-14 40%
2 4.1-4.4, 5.2-5.5 การส่งงานตามที่มอบหมาย ผลงาน ความร่วมมือในการเรียน 1-7, 9-14 20%
3 1.2, 1. 4, 1.5, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-7, 9-14 10%
4 3,4,5 สอบวัดความรู้ การนำเสนองานปลายภาค 8,17 30%
     -รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มจธ. , การทำวิจัยและเขียนบาความในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักพิมพืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
     -วาดี ดร. วนิดา วาดีเจริญและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ, สำนักพิมพ์ซีเอ็ด, กรุงเทพฯ, 2560
     -R.H.B. Excell, Research Methodology, TIS KMUTT, Bangkok, 2006
ฐานข้อมูลงานวิจัย Online ของมหาวิทยาลัยฯ
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ