สัมมนาพืชศาสตร์

Seminar in Plant Science

1. เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ
2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการอภิปรายปัญหา
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการนำเสนอทางวิชาการ
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเขียนรายงานทางวิชาการ
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้โสตทัศนอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตพืชในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมมนาและองค์ประกอบของการสัมมนา นำเสนองานอภิปรายปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการ
-จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้วิธีนักศึกษานัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า
มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
Group Discussion
- กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเรียนรายวิชานี้ เช่น การตรงเวลา การมีวินัยในห้องเรียน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ เป็นต้น
Case Based
- จรรยาบรรณทางวิชาการ การวิจัย
- การไม่ลอกงานของผู้อื่น
- การนำข้อความจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาทำรายงานต้องมีการอ้างอิงเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของความคิด
Formative assessment
การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
Summative assessment
การประเมินผลงาน (เอกสารรายงาน)
การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ไม่มีมีการคัดลอกรายงานของนักศึกษาผู้อื่น
มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
Flip Class Room
ให้ผู้เรียนศึกษารูปแบบบทความทางวิชาการ องค์ประกอบของบทความ วิธีการเขียนบทความทางวิชาการที่ถูกต้อง แล้วมาสรุปความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน
Group Discussion
อภิปรายกลุ่มวิธีการนำเสนอที่ถูกต้อง
Case Based
แนะนำรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
ทดลองเขียนเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ
Formative assessment
การรับรู้รูปแบบบทความทางวิชาการ องค์ประกอบของบทความ วิธีการเขียนบทความทางวิชาการที่ถูกต้อง
 
Summative assessment
วัดผลความถูกต้องของการเขียนเอกสารอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
1. กระบวนการสืบค้น
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา
4. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
5. การสอนแบบกรณีศึกษา
6. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
7. การสอนแบบปฏิบัติ 
8. การสอนแบบ Group Discussion  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การนำเสนองาน
มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1. การสอนแบบ Group Discussion
2. Role play: ให้ผู้เรียนฝึกการนำเสนอความรู้ทางการเกษตรด้วยคลิปวีดิโอ แล้วให้วิพากษ์ในชั้นเรียน
3. ให้ออกแบบสื่อความรู้ทางการเกษตรเพื่อเกษตรกร
1.การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนรายบุคคล
5.การนำเสนอด้วยคลิปวีดิโอ
6.การประเมินและวิพากษ์
7.การรับการประเมินโดยเพื่อน
1. มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง 
พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
2. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Case Based
-แนะนำการใช้ Power point ทำสื่อการนำเสนอ
-แนะนำการสืบค้นข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
Role Play
-แนะนำเทคนิคการนำเสนองานด้วยวาจา
1.การนำเสนองาน ในรูปแบบเอกสาร และทางวาจา
1. ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ 2.ทักษะการทำสื่อใยการนำเสนอ 3. ทักษะการนำเสนอบทความทางวิชาการ 
activity base learning case based learning role play learning
สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประเมินผลการแสดงออกของแต่ละทักษะ ประเมินการนำเสนอบทความทางวิชาการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 2 1 2 1 2 1 2
1 BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม การใช้บันทึกการเข้าชั้นเรียน 1-17 10%
2 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาพืชศาสตร์ 2.1.3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม 5.1.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลงาน (เอกสารรายงาน และการนำเสนอผลงาน) 1-18 60%
3 3.1.1. มีทักษะปฏิบัติจากนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ 3.1.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ให้ผู้เข้าฟังสัมมนา ร่วมประเมินผลการนำเสนอ เนื้อหาวิชาการ 1-17 5%
4 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ประเมินการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม / การส่งงาน 1-17 20%
5 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 4.1.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม การประเมินโดยเพื่อนร่วมกลุ่มงานและร่วมชั้นเรียน 1-17 5%
คณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอน และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2527. เทคนิคการเขียนตำรา และบทความ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 409 น.
จอมสุดา ดวงวงษา. มปป. คู่มือวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี. คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
ดาเรศ บันเทิงจิตร. มปป. การเขียนบทความทางวิชาการ. แหล่งที่มา: http://pirun.ku.ac.th/~g4986080/article3.pdf , 12 สิงหาคม 2555.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ. 2545. วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์. สมบูรณ์การพิมพ์, นครราชสีมา. 111 น.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2542. หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นโรมันแบบถ่ายเสียง. กรุงเทพ. 14 น.
Anonymous. 2000. Punctuation. Yindii Dot Com Co., Ltd. [Available online]. http://www.yindii.com, (23 Oct 2002).
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา http://www.ku.ac.th (KUcon.)
เทคนิคการจัดรูปแบบรายงานสัมมนาด้วย Microsoft word: http://www.natres.psu.ac.th /Department /Animal Science/seminar/515-497chaiwan.pdf
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
-การประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-พิจารณาจากเอกสารเรื่องเต็มสัมมนา
-พิจารณาจากการนำเสนอสัมมนา
-จัดกิจกรรมฝึกนำเสนอรายงานทางวิชาการจากเอกสารที่นักศึกษาค้นคว้ามา
-จัดกิจกรรมฝึกพูดศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
ทวนจากการนำเสนอรายงานต่างๆ
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  เช่นในภาคเรียนนี้มีการบังคับให้นักศึกษาต้องถามคำถามเพื่อนที่นำเสนออย่างน้อยวันละ 1 คำถามต่อคน มิเช่นนั้นจะไม่ได้คะแนนในส่วนของการให้ความร่วมมือกับส่วนรวม ส่วนคำถาม และช่วยตอบที่เพิ่มขึ้นจะมีคะแนนพิเศษบวกให้ ซึ่งใช้มาแล้ว 1 ภาคเรียน(กรณีหลักสูตรใหม่) ปรากฏว่าได้ผลดี ทำให้นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น และปรับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมินกิจกรรมของนักศึกษาที่ปฏิบัติจริงให้มากขึ้น นอกจากนี้จะจัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประเมินการนำเสนอสัมมนาของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันแล้วนำคะแนนมาเฉลี่ยกับอาจารย์ผู้เข้าประเมินทุกท่าน