คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 3 มิติ

Computer Aided Design 3D

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล