เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์

Cereal and Cereal Products Technology

1.1 มีความรู้และเข้าใจโครงสร้างส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของธัญพืชชนิดชนิดต่างๆ
    1.2  สามารถอธิบายลักษณะและคุณภาพของธัญพืชที่ใช้ในการแปรรูปด้วยวิธีสีและโม่ได้รวมถึงมีทักษะในการแปรรูปเมล็ดธัญพืชด้วยวิธีสีและโม่
    1.3 มีทักษะในการ ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพของเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์
    1.4  มีทักษะการแปรรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆจากธัญพืช และอธิบายการเปลี่ยนแปลง
          ทางด้านคุณภาพได้    
1.5  อธิบายสาเหตุการเสื่อมเสียและวิธีการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช 
1.6  มีทักษะในการจำแนกชนิดและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการแปรรูปเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร      และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาที่เน้นในด้านความรู้ความเข้าใจทฤษฏีพื้นฐานด้านสมบัติทางเคมีและกายภาพของธัญพืชเพื่อนำความรู้มาพัฒนาทักษะการวิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืช และการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการแปรรูปเมล็ดธัญพืช จากผลงานวิจัยใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต ที่เป็นอาหารหลักของประชากรทั่วโลก
ศึกษาความรู้พื้นฐานด้าน โครงสร้าง  ส่วนประกอบทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของธัญพืชชนิดต่างๆ    การแปรรูปเมล็ดธัญพืชด้วยวิธีสีและโม่ การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพเมล็ดธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ ธัญพืช  การเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาธัญพืชและผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้และการใช้ประโยชน์ส่วนเหลือจากการแปรรูปธัญพืชและธัญชาติ
Fundamental study on structure, chemical composition and physical properties of various cereal grains; processing of cereal grain with miller and husker; determination on physiochemical quality of cereal grains; production of various food products from cereals;  Changes in quality, deterioration and storage of cereal grains and cereal products; Cereal byproducts and utilization of cereal waste biomass  and cereal whole grains 
2 ชั่วโมง
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning) 
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ 
  - โดยปลูกฝังให้นักศึกษาวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  คำนึงถึงปริมาณการใช้สารเคมีในการยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามอนุญาตให้ใช้ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ มีจรรยาบรรณในการรายงานผลการวิเคราะห์งานที่มอบหมายตามจริง
1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. โครงการกลุ่ม
3. การสังเกต
4. การนำเสนองาน
    - ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน และ  รายงานผลการปฏิบัติการที่ตรงเวลา และถูกต้องตามวิชาการและไม่บิดเบือนความจริง
และการใช้ปริมาณสารเคมีในการยึดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้ได้
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมี-กายภาพของธัญพืช  วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดธัญพืช   หลักการแปรรูปธัญพืชและผลิตภัณฑ์
 š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีภาชนะบรรจุและผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมธัญพืช การประกันคุณภาพ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีธัญพืช ในปัจจุบัน
1. การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ   
      โดยการมอบหมายงานให้มีการค้นคว้าความรู้ใหม่ทางสื่อต่างๆเช่น วารสาร และสื่ออินเตอร์เน็ตและการนำเสนอผลงานค้นคว้าและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพธัญพืชชนิดต่างๆ ได้อย่างมีทักษะ
1. โครงการกลุ่ม
2. การสังเกต
3. การนำเสนองาน
4. ข้อสอบอัตนัย
5. ข้อสอบปรนัย
 
- ประเมินผลจากการสอบวัดผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และ  และรายงานผลการปฏิบัติการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
š3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพโดยสามารถวางแผน และจัดการทักษะฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืชทั้งทางเคมีและกายภาพอย่างเป็นระบบ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติการมาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ การ
     ในการฝึกปฏิบัติกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มและผู้ปฏิบัติ สังเกตุการใช้ทักษะ และให้คำแนะนำ จนสามารถปฏิบัติการ และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้
1. การเขียนบันทึกผลการบฏิบัติการ
2. การนำเสนอรายงานกลุ่ม
3. การสังเกต
4. ข้อสอบปรนัย
5. แบบทดสอบวัดทักษะการปฏิบัติ
โดยติดตามการทำงานของกลุ่มปฏิบัติเสร็จสิ้นตามกำหนดและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  รวมถึงการสอบปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธัญพืชเป็นรายบุคคลหลังเสร็จสิ้นการสอนภาคปฏิบัติ
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility)
˜4.1  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
š4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning) 
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ   
    โดยวิธีการบรรยายและให้คำแนะนำ ทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นทีม ซักถามความเข้าใจและร่วมกันแก้ปัญหา ในขณะเรียน แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการและการรายงานผล การปฏิบัติการ
1. ผลงานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2. การนำเสนอรายงานกลุ่ม
3. ประเมินผลจากการสังเกตการปฏิสัมพันธ์และความใส่ใจในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพธัญพืชและผลิตภัณฑ์
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills)
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
š5.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ตัวเลขตามข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมีที่ถูกต้อง แม่นย่ำ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเขียนรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติ
1.การเรียนแบบค้นพบ   (Discovery Learning)
2. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ   
    มอบหมายงานค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆ ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางอินเตอร์เน็ตหรือแหล่งสารสนเทศอื่นๆ และนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
1. ผลงานที่ให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. ผลการนำเสนอรายงานกลุ่ม
3. ผลการสอบปฏิบัติการคำนวณสูตร หาร้อยละของผลผลิตและคำนวณต้นทุนการผลิตด้วยตนเอง สังเกตทักษะการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์และความน่าสนใจ การถามตอบความเข้าใจหลังการนำเสนอ
1. มีทักษะในการปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชได้มีคุณภาพดีและถูกต้อง
2. มีทักษะในการนำเสนอรายงานกลุ่มและตรงเวลา
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ
1. ผลการปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืช และแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชได้มีคุณภาพดีและถูกต้อง
2. ทักษะการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral) 2.ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 4 1 2 3
1 BSCFT118 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 - 1.4 , 4.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ การมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในชั้นเรียนระหว่างการเรียนภาคปฏิบัติการ 1-17 10%
2 2.2, 3.1, 5.2, 5.3, 6.1 การทดสอบภาคปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดธัญพืชและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ และผลิจภัผรพืจากผลพลอยได้ในส่วนต่างของเมล็ดธัญพืชเช่น รำข้าว ชนิดต่างๆ 17 25%
3 2.1, 3.2, 4.1, 5,2 การสอบกลางภาคและปลายภาค (แบบอัตนัย และ ปรนัย) 9 และ 18 40%
4 4.1. 4.2 5.1, 5.3 การนำเสนอและการส่งรายงานปฏิบัติการ 17 25%
จิรภา  พงษ์จันตา.  2560.  เอกสารคำสอน เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร. ล้านนา   250 น.  

อรอนงค์ นัยวิกุล. 2556. ข้าว: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

              กรุงเทพฯ 366 น.

American Association of Cereal Chemists (AACC) .2002. Approved methods.  The

Association, St. Paul Minnesota. 950 p

A0AC.  2005. Approved Method of the American Association of Cereal Chemists.

              Vol.  I, II American of   Cereal Chemists, Inc. st. Paul, Minnesota. 1,140 p.
จิรภา พงษ์จันตา  นิอร โฉมศรี   รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา และ รวีวรรณ อิ่นทา .2556. การผลิตเอทานอลจากเจลแป้งข้าวที่เสียจากกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2555 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร จิรภา พงษ์จันตา  ณงค์นุช นทีพายัพทิศ   รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา  ณัฐวลินคล เศรษฐปราโมทย์  ธัญญารัตน์ เขื่อนเพชร. 2555. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวซอยตัดกลิ่นรสผลไม้และยืดอายุการเก็บรักษาข้าวซอยตัด. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานพัฒนา   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 60 หน้า ปัศนีย์ มาเยอ, จินตนา สมวงค์ทวีชัย, อุบลรัตน์พรหมฟังและจิรภา พงษ์จันตา.2559.การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มัฟฟินที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเส้นใยสูง รายงานการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ. หน้า 290-299
Pongjanta J, Lerdluksamee C (2019) Quality Improvement of Thai Flat Rice Noodle Restructured With Starch Digested Enzyme and RRS III. Adv Nutri and Food Sci: ANAFS-129. ISSN: 2641-6816, 13p. Jirapa Pongjanta  Ni-orn Chomsri  and Sawit Meechoui.2016. Correlation of pasting behaviors with total phenolic compounds and starch digestibility of indigenous pigmented rice grown in upper Northern Thailand. Functional Food in Health and Disease: 6(3):133-146. Pongjanta J, Utaipatanacheep A., Naivikul O., Piyachomkwan K. (2008). Debranching enzyme concentration effected on physicochemical   properties and glycemic index of resistant starch type III from high amylose rice starch. Carbohydrate Polymer, 78, 5-9 p.  
1. นักศึกษาทำการประเมินในระบบประเมินการสอนของอาจารย์ในช่องทางออนไลน์จากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
มีการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจากการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การพิจารณาข้อคิดเห็นของนักศึกษา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตพฤติกรรมจากการทำกิจกรรมนำเสนองานการค้นคว้าของนักศึกษา
2.2   ผลการทดสอบย่อย
2.3   ผลการสอบปฏิบัติการ
2.4   ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้

ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษาโดยดูจากแบบทดสอบก่อนการเรียน เพื่อปูพื้นฐานและทบทวนในบางหัวข้อ การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทางคณะ วทก. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา อาจารย์ผู้สอน มีการประเมินผลคะแนนการนำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน และเปิดการอภิปรายในชั้นเรียน โดยยกตัวที่และที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อธิบายทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และพิจารณาคะแนนสอบย่อย  สอบปฏิบัติการ การส่งรายงานปฏิบัติการ   สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   ปรับปรุงรูปแบบของการปฏิบัติการ ให้มีความหลากหลายและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน