วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

Agricultural Machinery Engineering

ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของดินและพืชที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
หลักการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตร
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรฟาร์มได้แก่
เครื่องมือเตรียมดิน
เครื่องปลูก
เครื่องจักรเก็บเกี่ยว
การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร
มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร
เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของดินและพืชที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
หลักการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตร
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรฟาร์มได้แก่ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องจักรเก็บเกี่ยว
การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร
มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร
เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
1 ชั่วโมง
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม


ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

 
 
สังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
- มีความรู้และความเข้าใจทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
- สามารถ บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงาน


ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตรง โดยการศึกษาดูงาน
พิจารณาจากงานที่มอบหมาย


ประเมินผลจากการทำงาน การทดสอบย่อย ทำแบบฝึกหัด
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร

 

มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินจากงานที่มอบหมาย

 

ตอบคำถามในห้องเรียน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดีงาม

-มีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถทำงานเป็นทีมและ
-สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
กำหนดการทำงานเป็นกลุ่ม

หมุนเวียนกันเป็นผู้นำ
ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ และนักศึกษา
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการค้นคว้าและนำเสนอ
ประเมินจากการรายงาน

หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา
- มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกัน เป็นอย่างดี
บรรยาย ยกตัวอย่าง ประกอบการศึกาาด้วยอีเลิร์นิ่งที่มีคลิปวีดีโอและเนื้อหาวิชาจากเวปไซด์ต่างๆ
สอบวัดโดยการเขียนบรรยาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3
1 ENGAG215 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล