คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ

Computer Aided Design 2D

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คำสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ การเขียนภาพ 2 มิติ การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพฉาย การบอกขนาด การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและแบบสั่งงาน การจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ คำสั่งพื้นฐานในการเขียนแบบ การเขียนภาพ 2 มิติ การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพฉาย การบอกขนาด การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและแบบสั่งงาน การจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าและหลังเลิกเรียนทุกครั้ง ส่งรายงานและการออกแบบ ปฎิบัติงานกลุ่ม ตามเวลาที่กำหนด
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อแสดงผล
 
สืบค้นรายงานและค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการออกแบบชิ้นงานและปฎิบัติงานกลุ่ม
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ ประเมินจากแบบงานที่ได้ออกแบบและนำเสนอ
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทำการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แบบสั่งงาน แม่พิมพ์และปฏิบัติงานโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร
สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร
มอบหมายให้ปฏิบัติงานและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เขียนแบบสั่งงาน และแม่พิมพ์จริง
ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล ประเมินจากผลงานและการนำเสนอ
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ให้ออกแบบเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เขียนแบบสั่งงาน และแม่พิมพ์จริง
ประเมินจากเทคนิคการเขียนแบบ โดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินจากความสามารถในการออกแบบเขียนแบบ และการนำเสนอต่อชั้นเรียน
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่มตามสาขาที่ตนเองศึกษา มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลทางเครื่องพิมพ์
มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2
1 ENGTD104 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบภาพ 2 มิติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2-1.1.3, 2.1.2, 2.1.5 3.1.3, 3.1.5 สอบกลางภาค, สอบปลายภาค 8, 16 15%, 15%
2 1.1.2-1.1.3, 2.1.3-2.1.5, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.4-4.1.5, 5.1.3-5.1.5, 6.1.1-6.1.2 ศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ ออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล แบบสั่งงาน แบบแม่พิมพ์ และการส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1.1.2-1.1.3, 3.1.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2017 : 2D Drafting. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์ บริษัทซิซินี่ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด, 2560.

2. ภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์. คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD 2014 & 2015 : 2D Drafting Workshop. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์เดอะ ไลบรารี พับบลิชิง, 2557.

3. ชัชวาล ศุภเกษม. เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ ด้วย Auto CAD  2013. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์ บริษัทโปรวิชั่น จำกัด. 2555.

4. ธนัชสร จิตต์เนื่อง. คู่มือการใช้งาน Auto CAD 2013. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์ บริษัทสวัสดีไอที จำกัด. 2556.  
www.google.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาฯ  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ แบบงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ