สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2

Seminar in Agricultural Technology 2

 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในรูปแบบการเขียนบทความวิชาการที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับการศึกษา วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และสามารถสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรและสามารถวิเคราะห์และประมวลความรู้จากผลการศึกษาวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบแล้วเรียบเรียงเขียนบทความวิชาการและเอกสารอ้างอิงได้ถูกต้องรวมถึงสามารถนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่าพร้อมสื่อต่างได้
การปรับปรุงรายเนื้อหาเพิ่มเติมรายละเอียดของวิชา ด้านความรู้ ความเข้าใจในการเขียนบทความวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์ของแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาได้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำเร็จศึกษา และปรัชญาหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ทันสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ผล และ ประมวลความรู้จากการศึกษาวิทยานพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ มาเรียบเรียงเขียนบทความวิจัยในวารสารหรือประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า
Literature review, comprehensive analysis knowledge from thesis or independence study for writing research article for journal publication or academic conference on agricultural technology within oral presentation.
2
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
™ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
˜1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
™1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้
™1.5 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
™ 1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1. ใช้วิธีการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
2. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 
1. การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งรายงาน
2. ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชาเดียวกัน
3. นักศึกษาประเมินตนเอง
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาค้นคว้า
˜ 2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง
š 2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
š 2.4 มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
1.ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การสอนแบบศึกษาด้วยตนเองศึกษาจากหนังสือ ตำรา และสื่อสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มา สรุป อภิปราย มีการทำรายงานเป็นรายบุคคล และการนำเสนอรายงานสัมมนา พร้อมตอบข้อซักถามได้
1. ความก้าวหน้าของรายงานสัมมนาในรูปของบทความวิจัย
2. การนำเสนอรายงานสัมมนาทางวิชาการที่สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา
˜ 3.1มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ
š 3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางในการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ในเรื่องที่สืบค้นมานำเสนอในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความสำคัญของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจศึกษา
1. สังเกตและวิเคราะห์ระหว่างการนำเสนองานสัมมนา แบบปากเปล่าและการตอบคำถามของผู้ร่วมสัมมนา
2. รูปแบบของสื่อที่ใช้และบุคลิกภาพประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาแต่ละคน
˜ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
š 4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง
˜ 4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
˜ 4.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š 4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทางรูปแบบสัมมนา นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่นักศึกษาสนใจศึกษา และร่วมประเมินผลการนำเสนองานของเพื่อนร่วมชั้น โดยการถามตอบและมีการให้ข้อคิดเห็น
 
 
บรรยายข้อกำหนดและมอบหมายให้ประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการนำเสนอบทความวิจัย
บรรยายและมอบหมายให้นักศึกษาแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ในการสัมมนาด้านต่างๆ เช่น พิธีกร ประธาน และ เลขาในการสัมมนา
1. สังเกตและวิเคราะห์ระหว่างการนำเสนองานสัมมนา แบบปากเปล่าและการตอบคำถามของผู้ร่วมสัมมนา
2. รูปแบบของสื่อที่ใช้และบุคลิกภาพประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาแต่ละคน
š 5.1 ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜ 5.2 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าอิสระ
˜5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
˜ 5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการสืบค้นผลงานวิจัยจากเอกสารวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
2. การสอนแบบสัมมนาเชิงวิชาการในการนำเสนอผลงานค้นคว้าในรูปของการนำเสนอแบบปากเปล่าด้วยสื่อต่างๆ และบทความวิชาการในรูปของรายงานหรือบทความในวารสารวิชาการที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
1. ความก้าวหน้าของผลงานเขียนทางวิชาการที่ค้นคว้าที่ให้ปฏิบัติตามหัวข้อในแผนการสอน
2. การนำเสนอรายงานค้นคว้าปากเปล่าทางวิชาการที่สอดคล้องกับการศึกษาวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการในรูปของรายงานหรือบทความในวารสารวิชาการ
ไม่มี
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาชีพที่มีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง 4.3 สามารถประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 4.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นหมู่คณะรวมทั้งแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.5 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 ทักษะในการใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าสรุปและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าอิสระ 5.3 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.4 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนโดยสามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญได้ 1.5 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.6 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ 2.2 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ เข้ากับงานวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 2.3 สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 2.4 มีความรู้และตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อวิชาชีพ 3.1มีทักษะในการนำความรู้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เป็นระบบ 3.2 สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดถึงการใช้เทคนิคการเขียนบทความวิจัยในสาขากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยายร่วมกับฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา แบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา แบบบรรยายร่วมกับฝึกปฏิบัติการ การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยาย ร่วมกับ สาธิต และฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา แบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา แบบบรรยายร่วมกับฝึกปฏิบัติการ แบบบรรยายและยกตัวอย่างกรณีศึกษา
1 MSCGT006 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หัวข้อที่ 1, 3 และ 5 การสังเกตพฤติกรรมการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสืบค้นและเขียนบทความทางวิชาการ 1-17 20
2 หัวข้อที่ 2, 3, 4 และ 5 การวัดทักษะการปฏิบัติงานค้นคว้าสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลการสืบค้น และการประมวลผลข้อมูลจากบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย 3-6 25
3 หัวข้อที่ 4 และ 5 การวัดผลงานเขียนรายงานสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล 7-14 30
4 หัวข้อที่ 5 และ 6 การวัดทักษะการนำเสนอรายงานสัมมนาทางวิชาการแบบปากเปล่าโดยการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 15-17 25
1.1 กัลยา วานิชย์บัญชา. 2553. สถิติสำหรับงานวิจัย. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊คเนเตอร์. 317 หน้า
1.2 สิทธิ์ ธีสรณ์. 2552. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ. สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 200 น.
1. CABI : http://www.cabi-publishing.org/AtoZ.asp?Category=Journals เป็น
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (Full Text)

AO : http://wwwlib.umi.com/dissertations/search เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ

บทคัดย่อด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Thai Patents : http://www.ipic.moc.go.th/ เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (วช.) : http://www.riclib.nrct.go.th/ เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ การสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) : http://www.riclib.nrct.go.th/ เป็นให้ข้อมูลบรรณานุกรม รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ประมาณ 100,000 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย : http://www.nstda.or.th/grants/ เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
. TIAC Reference Databases (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_db_od.html) 2. Document Delivery Service (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/search-order1_odall. html) 3. Thai Theses Database (เว็บไซต์คือ http://thesis.tiac.or.th) 4. ฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย (เว็บไซต์คือ http://www.thairesearch.in.th) Seminar and Training (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/seminar-training1_eng.html) Service Hours (เว็บไซต์คือ http://www.tiac.or.th/contact-tiac1_service%20hours.html) ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทั http://www.tiac.or.th/darchive/danstda_main.html)

 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติการเขียนรายงานสัมมนาวิชาการ
1.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 
2.1 ผลตอบรับ การให้ความสนใจในชั้นเรียนจากผู้นักศึกษา
2.2 นักศึกษามีผลการเรียนรู้และมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสากลของการเขียนบทความวิชาการ
การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมสอนเรื่องแนวทางการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดการการเรียนรู้และปฏิบัติการเขียนและนำเสนองานวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล
1.1 มีการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นทีมร่วมสอน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.2 มีคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
 
5.1 ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามข้อเสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช้และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป