การเงินธุรกิจ

Business Finance

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน เครื่องมือทางการเงินที่นำมาใช้ในการตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงินทุน เนื้อหาวิชาจะเป็นความรู้สาขาวิชาทางการเงินขั้นพื้นฐานที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานทางการเงินเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาเป็นพื้นฐานทางด้านการบริหารการเงินธุรกิจ เพื่อที่ธุรกิจจะสามารถจัดหา และจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดมูลค่าสูงสุดต่อธุรกิจ ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการบริหารการเงินที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน         
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
-  อาจารย์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์/อีเมล์
มีความรู้และความเข้าใจในวิชาที่เรียน จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในห้องเรียน สามารถบริหารเวลา สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในเนื้อหาวิชาเรียน ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ และได้เรียนรู้จากการสอนจากกรณีศึกษา
ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และการทำงานเป็นทีม ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการ อาทิ การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน  การบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการเงิน โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการเงินและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย และอภิปราย การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และการสอนโดยใช้กรณีศึกษา การถาม-ตอบ ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน มอบหมายให้นักศึกษา โดยแบ่งเป็นกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น งานที่มอบหมาย รายงานการค้นคว้า       การทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการคิดวิเคราะห์แสดงความเห็นต่อการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินได้ด้วยตนเอง โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
1) บรรยายเนื้อหาทฤษฎีและรูปแบบปัญหา
2) นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
1) ทดสอบย่อย
2) สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2) สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
มอบหมายงานแบบกลุ่มย่อย เป็นกรณีศึกษา
1) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงานจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
สามารถนำวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประยุกต์ในกรณีศึกษาทางบัญชี และเสนอวิธีการแก้ไข จากกรณีศึกษาและแบบฝึกได้
บรรยาย นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา และร่วมกันอภิปราย
1) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 BBACC107 การเงินธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การทดสอบย่อย การสอบปลายภาค 6 9 12 19 15% 25% 15% 25%
2 1,4 กรณีศึกษา งานกลุ่ม (การมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้า) ตลอดทั้งภาคการศึกษา 10%
3 1 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามระเบียบและข้อตกลงในการเรียน ตลอดทั้งภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเงินธุรกิจ โดย ยพรัตน์  อิ่มพิทักษ์
กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก. 2559.
เข็มเพชร  เจริญรัตน์ และคณะ. การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ฟูจิซีร็อกซ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 2557
ฐาปนา  ฉิ่นไพศาล.  การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพมหานคร: หจก.ยกพลเทรดดี้ง, 2554.
นภาพร  นิลาภรณ์กุล.  การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2551.
ปิยสุดา  บัณฑุรัตน์ และคณะ. การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
พูนศักดิ์  แสงสันต์ และ กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ. การจัดการการเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. แมคกรอ – ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซี.
เพ็ญพิมล  ลีโนทัย.  การเงินธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2554.
ศศิภา  พจน์วาที.  การเงินธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์ท๊อป จำกัด. 2559.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
เว็ปไซด์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
เว็ปไซด์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  www.bot.or.th
ใช้แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย และสอบถามจากผู้เรียน การสนทนากลุ่มและการตอบประเด็นซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ใช้การประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ทั้งในการทดสอบย่อย ทดสอบประจำภาคเรียน และระดับผลการเรียนของนักศึกษา
วิเคราะห์ผลการสอนจาก แบบประเมินผลการสอนของนักศึกษา และหาแนวทางการปรับปรุงจุดบกพร่องตามผลประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากผลการสอบ การทำกรณีศึกษา ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น เน้นในเรื่องที่นักศึกษาขาดทักษะ โดยการเพิ่มแบบฝึกหัด
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
นำผลการประเมินและการทบทวนผลการเรียนในรายวิชา มาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลในด้านอาจารย์ผู้สอน การจัดตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา มาตรฐานข้อสอบ