ไมโครโปรเซสเซอร์

Microprocessor

1. เข้าใจโครงสร้างและการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์
2. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์
3. เข้าใจวิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำและอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
4. เข้าใจกระบวนการขัดจังหวะการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์
5. เห็นคุณค่าของไมโครโปรเซสเซอร์ในงานควบคุม
 
การพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาในครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สภาพการศึกษาของชาติและภาคอุตสาหกรรม และปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยคาดว่าผลที่ได้รับจะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาได้พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง การทำงาน การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ การเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ อุปกรณ์อินพุต-เอ้าต์พุต การขัดจังหวะการทำงาน และการใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล