โครงงานพิเศษ

Special Project

1. รู้ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประเภทของโครงงาน
2. เข้าใจวิธีการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลการทำโครงงาน
3. เข้าใจการวางแผนการสร้างโครงงาน
4. มีทักษะในการสร้างโครงงานตามแผน
5. มีทักษะในการแสดงทดสอบโครงงานและแก้ไขข้อบกพร่อง
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำโครงงาน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ ประเภทของโครงงาน การสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลการทำโครงงาน การวางแผนการสร้างโครงงาน การสร้างโครงงานตามแผน การแสดงทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของโครงงาน
ตามความต้องการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล