การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Meetings Incentives Conventions and Exhibitions

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ การประชุมองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
วิเคราะห์การจัดการสถานที่จัดงานไมซ์ ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ และมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์
เสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และการฝึกปฏิบัติการดำเนินงานและการจัดงานไมซ์
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมไมซ์
2. วิเคราะห์ผลกระทบและนำเสนอกรณีศึกษาที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดีด้านอุตสาหกรรมไมซ์
3. ออกแบบการจัดกิจกรรมไมซ์และนำเสนอแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนได้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ การประชุมองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด การจัดการสถานที่จัดงานระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการดำเนินงานและการจัดงานไมซ์
3.1 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซด์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3.2 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาตามเวลาที่ประกาศหรือตามเวลาที่นัดเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า) หมายเหตุ : คะแนนความประพฤติมีครั้งละ 1 คะแนน โดยนักศึกษาต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเท่านั้น ห้ามใช้โทรศัพท์หรือเปิดเสียงโทรศัพท์ในห้องเรียน การขาดเรียนเกิน 3 ครั้ง จะส่งชื่อไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาทันที โดยการมาสาย 3 ครั้ง นับเป็น 1 การขาดเรียน ทั้งนี้นักศึกษาทั้งชาย-หญิงให้แต่กายตามระเบียบมหาวิทยาลัย สีผมธรรมชาติและไม่ไว้หนวดเครา หากพบผู้ฝ่าฝืนจะหักคะแนนต่อครั้งไม่เกิน 3ครั้ง โดยครั้งที่ 4 จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน
1.1.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและมีภาวะผู้นำ
1.1.4 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและมีภาวะผู้นำ
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม/แบบทดสอบ)
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล/โครงงาน/รายงาน)
มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล/วิเคราะห์/สังเคราะห์/อภิปราย/รายงาน)
การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง
ผลงานรายบุคคล (เอกสาร/รายงาน/แฟ้มสะสมงาน)
2.1.1 มีความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.1.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บรรยาย
มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม/แบบทดสอบ)
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล/โครงงาน/รายงาน)
มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล/วิเคราะห์/สังเคราะห์/อภิปราย/รายงาน)
การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง
ผลงานรายบุคคล (เอกสาร/รายงาน/แฟ้มสะสมงาน)
ผลงานกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน/กิจกรรม)
3.1.2 สามารถสาธิตทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ด้านการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
ประเมินผลจากรายงานการฝึกปฏิบัติการจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพด้านการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล/โครงงาน/รายงาน)
มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล/วิเคราะห์/สังเคราะห์/อภิปราย/รายงาน)
ผลงานกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน/กิจกรรม)
การนำเสนอ (วาจาและสื่อ/โปสเตอร์)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2, 1.3,1.4 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จำลอง ตลอดภาคการศึกษา 15%
2 5.1,5.2 3.1,3.2,2.3 1) การพัฒนาโครงการไมซ์ 2) กิจกรรม Workshop 3) การทดสอบ และ 4) สอบกลางภาคเรียน ข้อ 1-3 ตลอกภาคการศึกษา ข้อ 4 สัปดาห์ที่ 9 50%
3 5.1,5.2 การอบรมหลักสูตรไมซ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม 10-15 10%
4 3.1,3.2 การฝึกปฏิบัติการจัดกรรมไมซ์ (จัดงานและรายงาน) 15-17 25%
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2019). MICE for community: Northern region. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (in Thai).
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2020). Meetings 101. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (in Thai).
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2020). Incentive travels 101. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (in Thai).
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2020). Conventions 101. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (in Thai).
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (2020). Exhibitions 101. Bangkok: Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). (in Thai).
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2558). คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2559). มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2561). มาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษา เพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (Thailand MICE Index). กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2560). สถิติ MICE 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2560). ทิศทางและกลยุทธ์ไมซ์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2561). โครงการสำรวจสถิติการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการในประเทศไทยของ นักเดินทางชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2561). แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ.
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
2.2  สุ่มสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

๒.๓ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง
3.2 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้

การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร

การประเมินโดยใช้การทดสอบ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม/ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและประเมินผล ในปีการศึกษาต่อไป