พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Commerce

1. เข้าใจแนวคิดและหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เข้าใจกระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. เข้าใจแนวคิดและหลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เข้าใจกระบวนการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาหลักการในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใช้งานทั้งภายในองค์กรเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบอินทราเน็ตและภายนอกองค์การในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้จำหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจากตัวอย่างในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบอินเทอร์เน็ต และการวางแผนการตลาด
Study principles of E-Commerce business models for internal-communications with related persons through intranet the Internet. Study cases of successful E-Commerce companies with integration of business model, knowledge base, Internet systems and marketing plan.
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง (เฉพาะนักศึกษารายที่ต้องการ)
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. ให้ความสำคัญกับการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. อบหมายงานกลุ่มที่เสริมสร้างการวางแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1. การเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
3. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม
1. มีความรู้ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. มีความรู้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. มีความรู้พพื้นฐานทางโครงสร้างธุรกิจ
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติตามใบงาน
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ประเมินจากผลงานการทำแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
3. ความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1. สาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนดให้และนำเสนอผลการศึกษา
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1. พัฒนาทักษะในการสสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วยตามกำหนดเวลา
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ
2. สอดแทรกความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
1. ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย
1. พัฒนาทักษะการคิดที่เชื่อมโยงกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
4. พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5. พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
2. นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของการพัฒนาระบบสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. แสดลและฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
2. มอบหมายงานให้นักศึกษา
1. พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัปดาห์ที่ 1-16 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การถามตอบ การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การแต่งกาย และพฤติกรรม ตลิดภาคการศึกษา ร้อยละ 15
2 สัปดาห์ที่ 1-16 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 15
3 สัปดาห์ที่ 1-4 , 6-8 , 10-12 , 14-16 ทดสอบย่อย สัปดาห์ที่ 5 , 13 ร้อยละ 20
4 สัปดาห์ที่ 1-4 , 6-8 , 10-12 , 14-16 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 , 17 ร้อยละ 50
วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ. (2563). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น.
จีราวุธ วารินทร์. (2562). ประยุกต์สร้างเว็บไซต์และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Theme & Plugins ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:รีไวว่า.
 
เว็บไซต์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหวางผู้สอนและผู้เรียน
1. การสังเกตการณ์การสอน
2. ผลการเรียนของนักศึกษา
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา 
การสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงาน
1. ปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดการสอน
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ