การเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ

Preparing for Professional Experience

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาทด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาทด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปงานสหกิจศึกษาด้านความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาทด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผ่านสื่อออนไลน์หรือพบในชั้นเรียน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างประเภทธุรกิจ สำนักงานบัญชี ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับงานและตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ
2. การอภิปรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ซักถามและตอบคำถามในห้องเรียน
4. ร่วมกันสรุป
1. พฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การแต่งกาย และการส่งรายงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงต่อเวลา
2. การนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ประเมินผลวิธีการนำเสนอรายงาน
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาชีพบัญชีกับความรู้ในศาสตร์อื่นได้
บรรยาย อภิปราย ทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การซักถาม การมอบหมายงาน การประยุกต์ใช้ความรู้รวมถึง software กับเอกสารต่างๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. การใช้งาน Software กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูล
2. การมอบหมายการจัดทำรายงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
1.การอภิปรายกลุ่ม นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
2. ระดมความคิดและแก้ปัญหากรณีศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม
1. ประเมินสภาพจริงจากผลงาน
2. พิจารณาจากรายงาน ใบงานและการอภิปราย
3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4. ทดสอบโดยแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์
ผลการเรียนรู้
    มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานในลักษณะทำเป็นกลุ่มและรายบุคคล
1. การประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. รายงานที่นำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. การตรวต่อเวลาในการนำเสนองาน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ใช้งานและทดสอบการปฏิบัติงานจริงกับโปรแกรม
1. การจัดทำรายงานและการนำเสนอด้วนสื่อเทคโนโลยี
2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
3. ใช้คำสั่ง รูปแบบคำสั่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทดสอบก่อนเรียน คุณภาพงานงการมีส่วนร่วม การนำเสนอผลงาน 1-17 5% 60% 15% 20%
เอกสารประกอบการฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิขศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย
Website ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการบรรยาย
คุณภาพงานและผลการสอบของนักศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน
การมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน
สังเกตพฤติกรรมและปฏิกริยาของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอน
การสนทนากลุ่มและการตอบประเด็นซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอนตามประเด็นที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สังเกตพฤติกรรมกลุ่มและรายบุคคล
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามปลายเปิดในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
-
ในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัย
ประสานกับศูนย์สหกิจศึกษาในกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ประสานกับอาจารย์ในศาสตร์ต่างๆที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษา
วางแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษาในการตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการ