คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม

Computer Presentation for Industrial Design

เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตินำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการนำเสนองานออกแบบและ หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสร้างสื่อและเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1) เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และออกแบบหัตถอุตสาหกรรมที่พร้อมจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านทฤษฏีเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรมรวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา อันตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ 2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมล้านนา 3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นำและผู้ตาม นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เต็มความสามารถสนองความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฝึกปฏิบัตินำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการนำเสนองานออกแบบและ หลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสร้างสื่อและเว็บไซต์ เพื่อการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตาม คุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  แก้ไข
1.2.1 ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบในการเข้าเรียน เช็คชื่อและมีการให้คะแนนในส่วนของการเข้าเรียนครบและตรงต่อเวลา 1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย เคารพ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา กล่าวชมเชยนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ 1.2.3 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการเข้าเรียนทุกครั้ง 1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าเรียน
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการแแกแบบ 2.1.2 สามารถค้นคว้าหาข้อมูล นำหลักการ ทฤษฏี และความรู้อื่นๆ เข้ามาสร้างแนวทางและ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.2.1 บรรยาย หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการออแบบ 2.2.2 สอดแทรกความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.2.3 วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน (Practice-based Learning) 2.2.4 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้อื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
2.3.1 ตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 2.3.2 ประเมินจากความสมบูรณ์ของชิ้นงานในภาพรวม
3.1.1 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทำความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆด้านมาสังเคราะห์แนวคิด เพื่อสร้างสรรค์ตามกระบวนการออกแบบ 3.1.2 มีกระบวนการทางความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ
3.2.1 วิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน (Practice-based Learning) 3.2.2 มอบหมายให้ออกแบบตามโจทย์ที่กำหนดให้
3.3.1 ประเมินจากการตรวจชิ้นงานที่ออกแบบและปฏิบัติงาน 3.3.2 ประเมินจากการนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม กำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล งานกลุ่ม 4.2.3 การนำเสนอรายงาน  ผลงาน และการแก้ไข
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงาน 4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนำเสนอโครงงาน ทั้งการพูด การเขียนและการใช้สื่ออื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.4 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และปฏิบัติงานออกแบบ-เขียนแบบ 5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ตรวจสอบความครบถ้วน/ความถูกต้อง/ความสวยงามชองผลงาน และวิธีการแก้ปัญหา 5.3.2 จากผลการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3.3 ประเมินจากผลงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.4 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 ความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบ 6.1.2 ทักษะในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ-เขียนแบบด้วยมือ และด้วยคอมพิวเตอร์
6.3.1 การตรวจผลงานประจำหน่วย
6.3.2 การครวจผลงานรวมเมื่อครบเทอม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะควาสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 2 1 3 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 2 1
1 BAAID125 คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1, 3.3.1, สอบปฏิบัติกลางภาค และสอบปฏิบัติปลายภาค 8, 17 15%, 15%
2 2.3.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2 การปฏิบัติงานและผลงาน การจัดการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติเป็นฐาน (Practice-based Learning) ตลอดภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 50%, 10%
4 1.3.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
https://blog.eimport.in.th/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99/6-symbols/?fbclid=IwAR3b1LxQaygA2KVdZyHX_429M-ziQaUqvlhwHU7a3pJBqQoGggvfMEGSzpY#.XyzHNRC7rmo
https://www.archudio.com/blog/7-types-of-logos?fbclid=IwAR3b1LxQaygA2KVdZyHX_429M-ziQaUqvlhwHU7a3pJBqQoGggvfMEGSzpY
https://positioningmag.com/1271942?fbclid=IwAR3b1LxQaygA2KVdZyHX_429M-ziQaUqvlhwHU7a3pJBqQoGggvfMEGSzpY
https://inkbotdesign.com/100-famous-logos/?fbclid=IwAR3b1LxQaygA2KVdZyHX_429M-ziQaUqvlhwHU7a3pJBqQoGggvfMEGSzpY
https://www.designil.com/how-to-logo-design-tips-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89.html?fbclid=IwAR3b1LxQaygA2KVdZyHX_429M-ziQaUqvlhwHU7a3pJBqQoGggvfMEGSzpY
https://www.gogoprint.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/?fbclid=IwAR02o6f5Gd7N2e1hb76Bq3XYcxgy4n2kHhaGdLJWX3iKR5CRgpXJuDYb4vA
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-2501645436722553/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARAlyayB3vZJDTTtaZFxGoxQoMYIo1uHA6o53go2c74Z221fUXSSlHUGHlT3cneFW4znXMmkgaAD5KSh&hc_ref=ARSGKHerLB579bazpzoQIm44HNMHatZt32jOTy5oEPbMmV3olId-HN6u8myEnVRbJkI&ref=nf_target&hc_location=group
 
 
 
https://www.mangozero.com/5-free-online-photo-editors-for-your-photos/?fbclid=IwAR02o6f5Gd7N2e1hb76Bq3XYcxgy4n2kHhaGdLJWX3iKR5CRgpXJuDYb4vA
https://www.facebook.com/tubetrekwaterpark/videos/1261461397398449/?t=1
https://www.facebook.com/648629251904352/photos/a.648655158568428/2704828866284370/?type=3&eid=ARD1_Mr_qyL9L73V3hI-_3KfJTIba_9uwhQ76tVl6m6nq01-Y_4_yPA8dTOB4zHG7Wv3Y27djNJJ-S3N&ifg=1
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thumbsup.in.th%2Ftiktok-101-for-brand-and-marketing%3Ffbclid%3DIwAR2c3lmoO-sxf5-LJgSR-nYbBtve-7gLt72RGCtj7Ke4fZK51v0SphITJFg&h=AT3bv1LG8YNWF_bO8fuLxYeIG2em-pfvQj_5pv6hVjLA-t-UoCqM1FniACHhfa9xkCv1WC9NPOYAskx9E6s3tWvv20tZAlOnW6xLtJYLyjojzZivnwpNDKUY5uHqxPvYlX_z5mWNOJLQzJNEZ2qMVXrphkF_w2wdjOSh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2c3lmoO-sxf5-LJgSR-nYbBtve-7gLt72RGCtj7Ke4fZK51v0SphITJFg&h=AT3OtI-kYFaxaQz6wA4L0JFbVFmdCQE7wGNAqqNudeEktK0t3y9E1K_uxs3GkvyFYiyX3eWq-qDm4FdnsyG27ouJ6Oa-m0LQTPya58IhyX3X0qsnYyzsD2SokD0E1jCKotHrL_SeOz1d9udnm8l6Mv5ovGS6b5kM3iTz
https://www.facebook.com/pricezainsights/photos/a.2035057746602080/2991780880929757/?type=3&eid=ARAyHaDzlHtJUcXfKyFlqNHL0jORr7Xr85YZVYAMKXR6Njt0L-4duS3PiA7cytCgC3w_-g24rHkYRdLp&ifg=1
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน

2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา

2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้

3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้

 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร

 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้

 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์