ออกแบบตกแต่งภายใน

Interior Design

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน แนวคิดและกระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน แนวคิดและกระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
1
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
            - มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต             - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น             - เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป
- การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
            - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
 - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน              - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
              - พัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
 - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน               - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
              - การทำงานกลุ่มการแบ่งความรับผิดชอบ
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
- จากงานที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
             - การสืบค้นจากหนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต
- บรรยายและฝึกปฏิบัติ
  - จากงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID117 ออกแบบตกแต่งภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมิน สอบกลางภาค สอบปลายภาค การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน การเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 9 18 ปลายภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20% 20% 50% 10%
รศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ.2562.ออกแบบตกแต่งภายใน . กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์  ส.ส.ท การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน หลักการพิจารณาเบื้องต้น รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล. 2558.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ฉบับก้าวหน้า.
เว็ปไซส์ที่เกี่ยวข้อง
 นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน      - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
 การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน      - ผลการเรียนของนักศึกษา
- การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ     - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้     - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด     - การประกวดผลงาน     - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานออกแบบตกแต่งภายใน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี     - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน