ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส

Microprocessor and Interface

       1.1  เข้าใจหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต
      1.2  เข้าใจกลุ่มคำสั่งและการเขียนโปรแกรมแอสแซมบลี้ของไมโครโปรเซสเซอร์
      1.3  รู้หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต
      1.4  เข้าใจหลักการติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอก
      1.5  ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในงานควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้
      1.6  เข้าใจหลักการติดต่อระบบอินพุตผ่านกราฟิกโปรแกรมมิ่ง
      1.7  เข้าใจในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบทั้งวงจรและโปรแกรม
      1.8  ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
     
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการสอนรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส  สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์   รีจีสเตอร์  หน่วยควบคุม การจัดการระบบอินพุตและเอาต์พุตของไมโครโปรเซสเซอร์ กลุ่มคำสั่งและการเขียนภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบอินพุตและเอาต์พุต การจัดระบบหน่วยความจำ การขัดจังหวะ การเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต การติดต่อระบบอินพุตผ่านกราฟิกโปรแกรมมิ่ง
   ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์   รีจีสเตอร์  หน่วยควบคุม การจัดการระบบอินพุตและเอาต์พุตของไมโครโปรเซสเซอร์ กลุ่มคำสั่งและการเขียนภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร์ การโปรแกรมระบบอินพุตและเอาต์พุต การจัดระบบหน่วยความจำ การขัดจังหวะ การเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต การติดต่อระบบอินพุตผ่านกราฟิกโปรแกรมมิ่ง
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านป้ายประกาศของสาขาวิชา
 -          อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/          สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์   เช่น การใช้อุปกรณ์ในทาที่ผิด โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกันตนเอง อภิปรายกลุ่ม

กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
              มีความรู้เข้าใจหลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต  เข้าใจกลุ่มคำสั่งและการเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี้ของไมโครโปรเซสเซอร์ รู้หลักการออกแบบวงจรเชื่อมต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และชิพซัพพอร์ต  เข้าใจหลักการติดต่อระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกสามารถประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในงานควบคุมอุปกรณ์ภายนอกได้  เข้าใจหลักการติดต่อระบบอินพุตผ่านกราฟิกโปรแกรมมิ่ง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบทั้งวงจรและโปรแกรม  และยังตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน สาธิตการสร้างโปรแกรมจากชุดคำสั่ง และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการปฏิบัติการทดลองตามใบงานของนักศึกษา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้เทคโนโลยี
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
อภิชาติ  ภู่พลับ. เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller ด้วยภาษา C, Assembly และ Visual Basic. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2552 ธีรวัฒน์  ประกอบผล. การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2545 ธีรวัฒน์  ประกอบผล. ไมโครโปรเซสเซอร์. กรุงเทพฯ : ท้อป,2551 บัณฑิต  จามรภูติ.ทฤษฎีไมโครโปรเซสเซอร์80x86.กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539. สุนทร  วิทูสุรพจน์.การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์.กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537. อุดม  รากนอก.ภาษา C สำหรับงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS 51.นนทบุรี:ไอดีซีฯ, 2548.
  2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ
ไม่มี 3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
     การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
     1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
     2.1  การสังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา
     2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา
     2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 3.  การปรับปรุงการสอน
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
     3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
     4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
     4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 5.  การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ