เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ

Metal Packaging Technology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติวิวัฒนาการ ประเภท สมบัติของโลหะ ที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีของการผลิตกระบวนการออกแบบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. เข้าใจประวัติ พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์โลหะ
2. รู้ประเภทและสมบัติของบรรจุภัณฑ์โลหะ
3. รู้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
4. เข้าใจการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติ วิวัฒนาการ ประเภท สมบัติของโลหะ ที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีของการผลิต กระบวนการออกแบบ และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อาจารย์ประจำรายวิชา
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายกลุ่มหรือรายบุคคล ตามความเหมาะสม
1.1.1          ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2          มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
1.1.3          มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งแล ลำดับความสำคัญ
1.1.4        เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ของความ เป็นมนุษย์
1.1.5          เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6          มีการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ
1.1.7          มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.8        มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนในเรื่องส่วนตัวและสังคม โดยยึดฐาน ความคิดทาง ศีลธรรม
ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันทางสังคม
 
1. ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
3.  กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.2 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 เข้าใจประวัติ พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์โลหะ
2.1.2 รู้ประเภทและสมบัติของบรรจุภัณฑ์โลหะ
2.1.3 รู้เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
2.1.4 เข้าใจการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2.1 บรรยายประวัติและประเภทของบรรจุภัณฑ์โลหะ
2.2.2 มอบหมายงานให้มีการนำเสนอ
2.2.2 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 การมอบหมายงานเพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์โลหะ
2.3.1   ประเมินจากการนำเสนองานที่มอบหมาย
2.3.2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
3.1.1 ศึกษางานด้านเทคโนโลยีการบรรจุด้วยบรรจุภัณฑ์โลหะ
3.2.1   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.3.1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
4.1.1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
4.1.3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
 
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ค้นคว้าหาข้อมูล
4.2.2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
4.3.1  การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอผลงาน
4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4.3.4  สังเกตพฤติกรรมจากการการทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลา ที่กำหนด     
   
5.1.1 ประวัติ พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.1.2 ประเภทและสมบัติของบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.1.3 เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.1.4 การผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.2.1   บรรยายภาคทฤษฎี
5.2.2   ศึกษางานกับผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใช้งานบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.2.3  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.4   นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากการนำเสนองาน
5.3.2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
5.3.3   ประเมินจากคะแนนสอบภาคทฤษฎี
 6.1.1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
 6.1.2   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.1.3   มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 
6.2.1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
6.2.2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6.3.1   พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
6.3.2   ผลการสอบภาคทฤษฎี
6.3.3   สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
6.3.4   ประเมินจากผลงานทำได้ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย ตรงเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความาู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานการสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP137 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยรรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามที่กำหนด ดารมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 18 60%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดภาคการศึกษา 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อทางเทคโนโลยี 2, 6, 11, 15 5%
  - บรรจุภัณฑ์โลหะ. ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ, พิมพ์ที่ 1 บริษัท อมรโปรดักส์ จำกัด กรุงเทฯ พ.ศ.2551.
- ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. คำนาย อภิปรัชญาสกุล, พิมพ์ที่ 2 บริษัทโฟกัสมีเดีย พ.ศ.2557.
- คู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์โลหะเพื่อการหีบห่อ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, พิมพ์ที่ 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด พ.ศ.2546.
- วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7. จิรายุ สันติวัฒนา และ วิเทียน นิลดำ, พิมพ์ที่ 1 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2556.
- บรรจุภัณฑ์อาหาร. ปุ่น คงเจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ, พิมพ์ที่ 1 บริษัทโรงพิมพ์ยี่เฮ็ง จำกัด พ.ศ.2541.
- การบรรจุอาหาร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, พิมพ์ที่ 1 บริษัท เอส.พี.เอ็ม. การพิมพ์ จำกัด พ.ศ.2550.
- รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ เล่มที่ 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีแห่งประเทศไทย, พิมพ์ที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์สุรวัฒน์ พ.ศ.2554.
- คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, จากเวิลด์ไวด์เว็บ :  file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/p_7.pdf  คืนค้นวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.2562.
 
ไม่มี
ไม่มี
1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3 แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ