เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Information Technology for Retail Business

แนวคิดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสำหรับงานส่วนหน้าและส่วนหลัง การใช้งาน Enterprise Application Integration (EAI) ระบบการไหลของงาน วงจรชีวิตการจัดการกระบวนการธุรกิจ การสร้างแบบจำลองกระบวนการ การจำลองสถานการณ์ การนำกระบวนการไปปฎิบัติ การดำเนินงานตามกระบวนการ การติดตามกระบวนการ การปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล