คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

Data Warehouse and Data Mining

          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบอินเตอร์เฟส ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์ และหลักการออกแบบที่มองเห็นได้
          4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ แบบจำลองการอินเตอร์เฟสสำหรับผู้ใช้ และเครื่องมือที่นำมาพัฒนาได้
          5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยที่มีต่อมนุษย์ และวางแผนในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
          6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาปฏิบัติ และใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลกระทบ ปรากฏออกมาในเชิงบวกได้
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบมาตรฐานหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเหมืองข้อมูล นิยามเหมืองข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างคลังข้อมูลกับเหมืองข้อมูล การนำเหมืองข้อมูลมาใช้ในงานธุรกิจ กรรมวิธีเหมืองข้อมูล เทคนิค และเครื่องมือของเหมืองข้อมูล อัลกอริทึม และการประยุกต์ใช้งานระบบเหมืองข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้เหมืองข้อมูล
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ และ ให้นักศึกษาถามตอบข้อสงสัยได้ตลอดเวลาผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Messenger หากผู้สอนไม่ได้ตอบกลับโดยทันที จะมีการตอบกลับภายหลังตามความเหมาะสมอีกทั้งนักศึกษาสามารถ นัดเวลาเข้าพบได้ตามความต้องการเฉพาะราย
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 1.1.3 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 1.1.4 เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.1.5 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 1.1.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 4) ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานให้ตรงตามกำหนด 5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) ประเมินจากการส่งงานตรงตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของผลงานที่เกิดจากนักศึกษาทำด้วยตนเอง 2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 3) ประเมินจากการสอบที่นักศึกษาทำด้วยตนเอง ไม่มีการทุจริตในการสอบ และตรวจสอบงานด้วยโปรแกรมตรวจสอบลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ 4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการทำงานกลุ่ม และจากการฝึกปฏิบัติงาน
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 2.1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ 2) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นฐานการเรียนรู้(Technology-Based Learning) 3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 4) บูรณาการแผนการสอนเพื่อการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (ProblemBased Learning)  
1) ผลการทดสอบย่อย 2) ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 3) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้อย่างถูกต้อง
1) จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยการมอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ 3) ศึกษาค้นคว้า การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับโครงงานหรือกิจกรรมที่ได้ทำ 4) มีการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงงานหรือกิจกรรมที่ได้ทำ
1) ประเมินผลจากงานหรือกรณีศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ประเมินผลจากรายงาน การนำเสนอผลงาน และการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 3) ออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารประการสอนวิชาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Microsoft SQL Server (BI)
Rapid Miner
http://banbung.informatics.buu.ac.th/~komate/ http://home.kku.ac.th/wichuda/K_DataWare.html http://www.cs.sfu.ca/~han/dmbook http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~skrung/csc662/ http://wdn.ipublishcentral.net/mcgraw_hill/viewinside/24049292742206 http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/93587 http://www.youtube.com/watch?v=JPLHC00kRug http://www.codeproject.com/Articles/155829/SQL-Server-Integration-Services-SSIS-Part-1- https://sites.google.com/site/veeraboonjing/teaching-1/intelligent-information-system
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้
- สังเกตการณ์สอน
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4