ไมโครกริด

Micro Grids

เพื่อศึกษาแนวคิด องค์ประกอบ และหลักการทำงานของระบบไมโครกริด
เพื่อให้มีความทันสมัยและเข้ากันได้กับเทคโนโลยีไมโครกริดปัจจุบัน
แนวคิดไมโครกริด องค์ประกอบของไมโครกริด อุปกรณ์ในระบบส่งกระแสสลับยืดหยุ่นได้ยุคใหม่และอุปกรณ์แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า วิธีการควบคุมขั้นสูง การรับรู้และการวัด การเฝ้าสังเกตเวลาจริง การสื่่อสารรวมสำหรับองค์ประกอบขั้นสูง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การทำให้เป็นอัตโนมัติของระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง แบบแผนการป้องกันระบบขั้นสูง
3
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา
การบรรยาย การมอบหมายงาน และการเชคชื่อเข้าเรียน 
สังเกตุและผลการดำเนินงานของนักศึกษา
ความเข้าใจระบบไมโครกริด
บรรยายและซักถาม
คำตอบที่ได้จากนักศึกษา
การแก้ปัญหาของระบบไมโครกริด
บรรยายและซักถาม
คำตอบที่ได้จากนักศึกษา
การทำงานเป็นทีม
มอบหมายงานกลุ่ม
สังเกตุและตรวจสอบผลงาน
การบรรยาย การร่วมชมวิดีทัศน์จากสื่อออนไลน์ และการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB
การสังเกตุ และงานที่นักศึกษาส่ง
นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยเครื่องมือที่ได้การฝึกฝนในชั้นเรียน
การมอบหมายงานให้เหมาะสม
คุณภาพของงานที่นักศึกษาทำ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา บรรยายและการลงเวลา บรรยายและซักถาม บรรยาย มอบหมายงาน และซักถาม มอบหมายงานกลุ่ม มอบหมายงานและการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB มอบหมายงานและการจำลองด้วยโปรแกรม MATLAB
1 MENEE123 ไมโครกริด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1."Microgrids Design and Implementation" ISBN 978-3-319-98686-9
2."Microgrids Architectures and Control" ISBN 978-1-118-72064-6
3."Microgrid Dynamics and Control" ISBN 978-1-119-26369-2
1."การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด :กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน" ISBN 978-9-740-33444-6
1."Control and Automation of Electrical Power Distribution Systems" ISBN 978‑0‑8247‑2631‑7