เคมีทั่วไป

General Chemistry

     1. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
   2. มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสสาร และการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  สารละลาย  ปฏิกิริยา  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด เบส และเกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์  เคมีสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสาธิตและทดลองประกอบ
    3. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบมีทักษะการปฏิบัติการทดลอง  การแก้ปํญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    4. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
    5.สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางเคมีพื้นฐานเพิ่มขึ้น
 2.2 นักศึกษานำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถตระหนักรู้ในประโยชน์และโทษของสารเคมี
 
ศึกษาเกี่ยวกับสสาร และการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  สารละลาย  ปฏิกิริยา  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด เบส และเกลือ  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์  เคมีสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสาธิตและทดลองประกอบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)   
และสามารถขอคำปรึกษา ผ่านline กลุ่มเคมีทั่วไปภาค1-64  
š1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
š.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  ขยัน อดทน  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย   ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการสอน
- สังเกต บันทึกพฤติกรรมการเรียน การแต่งกาย  การเข้าเรียนตรงต่อเวลา  เขียนงานและส่งงานที่มอบหมายได้ครบถ้วน ตรงต่อเวลา
- ไม่มีการทุจริตในการทดสอบ
 ˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
สอนแบบบรรยายและอภิปราย
กำหนดโจทย์ฝึกแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
การสืบค้นข้อมูล  การฝึกคิดวิเคราะ์และนำเสนอข้อมูล
ฝึกปฏิบัติการทดลอง เขียนภาพขั้นตอนการทดลอง  บันทึกผลการทดลอง ตอบคำถามท้ายการทดลอง วิเคราะห์ผล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
1. การสังเกต การตอบข้อซักถาม
2. ประเมินจากการนำเสนองานที่มอบหมาย  การตรวจงานโจทย์แบบฝึกหัดฝึกทักษะ
3.แบบทดสอบรายหน่วย  การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค
4. การซักถาม การร่วมอภิปรายในห้องเรียน
5.การส่งรายงานผลการทดลอง  การนำเสนอ   การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง
เน้นการใช้วิธีการวัดหลากหลายตามเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินต้องสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของผู้เรียน
 
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
š3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอ
- มีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
-ปฏิบัติการทดลอง เขียนขั้นตอนการทดลอง  บันทึกข้อมูล  ตอบำถามท้ายการทดลอง  การวิเคราะห์ผลการทดลอง การสรุปอภิปรายผล รายงานผลการทดลอง
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินผลจากการตอบคำถาม การสอบ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา จากการตรวจโจทย์แบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ
-การเขียนแผนผังขั้นตอนการทดลอง การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง การวิเคราะห์ผลการทดลอง การสรุปอภิปรายผล รายงานผลการทดลอง
š 4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
š4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม และรายบุคคล
- การนำเสนอรายงานและอภิปรายกลุ่ม
  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือทำงานกลุ่ม
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นกรณีศึกษาเกี่ยวกับเคมี
- การนำเสนอโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ
- ประเมินจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล  การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(CognitiveSkills) . ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา . ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communicationand Information Technology Skills)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 1มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1 2 3
1 13020101 เคมีทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ประเมินจากงานโจทย์แบบฝึกหัดระหว่างเรียนหรือหลังจบหน่วยการเรียน แบบทอสอบรายหน่วย สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน ตรวจใบงานโจทย์แบบฝึกหัดหลังจบหน่วยการเรียน ทุกระยะ การทดสอบรายหน่วย ตามนัดหมาย สอบกลางภาคเรียน สัปดาห์ที่8 สอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 17 50 %
3 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ การมอบหมายงานให้ฝึกคิดวิเคราะห์ นำเสนอ อภิปราย ประเมินจากงานโจทย์แบบฝึกหัดฝึกคิดแก้ปัญหาระหว่างเรียนหรือหลังจบหน่วยการเรียน แบบทดสอบ ตลอดภาคการศึกษา 20 %
4 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม การนำเสนอ การส่งงานตามที่มอบหมาย ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม ประเมินการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอ รายงานผลจากงานที่มอบหมายหรือกรณีศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10%
 
1) ประเสริฐ   ศรีไพโรจน์ เคมีพื้นฐานเล่ม 1, สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพฯ 2545.
2) รานี  สุวรรณพฤกษ์  เคมีทั่วไป เล่ม 1,  พิมพ์ครั้งที่ 6 บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด,กรุงเทพฯ 2559.
3)ลัดดา มีศุข เคมีทั่วไป เล่ม 1 ฉบับรวบรัด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 2545.
4) แผนกเคมี  คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, น่าน 2555
1) ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์ หลักเคมีกฤษณา ชุติมา หลักเคมีทั่วไปเล่ม 1, จุเล่ม 1-2, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ 2541
2) ทบวงมหาวิทยาลัย เคมี เล่ม 1-2, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ 2540
3) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เคมีทั่วไป1 CM111  พิมพ์ครั้งที่1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,กรงเทพฯ , 2543
4).วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ เคมีทั่วไป 1,โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ 2541
5) รำไพ  สิริมนกุล.  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  กรุงเทพฯ. 2546
6).สุนันทา  วิบูลย์จันทร์.    เคมีอินทรีย์.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาตร์  
              มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ. .2548.
 7)นงเยาว์  มาลัยทอง. 2548. คู่มือปฏิบัติการเคมี.ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,                    เชียงใหม่.
 8) ประเสริฐ   ศรีไพโรจน์. 2544. เทดนิคทางเคมี.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  ประกายพรึก.  กรุงเทพฯ.
 
ข้อมูล msds จากเว็ปไซด์
www.merck.co.th
www.pcd.go.th
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1   การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมสอน
2   ผลการเรียนของนักศึกษา
3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2  มีการปรับปรุงการสอน โดยการหารือร่วมในแผนกวิชาเคมีเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือทำการวิจัย
ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา หรือผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวม
การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน     การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา กับอาจารย์ประจำแผนกวิชาเคมี เพื่อให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงใช้ในการสอนครั้งต่อไป