สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา

Lanna Vernacular Architecture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ความหมายและลักษณะสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ วิเคราะห์รูปแบบที่เกิดขึ้น ค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี วัสดุก่อสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการดูงานนอกสถานที่และเก็บข้อมูลภาคสนาม
1. พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาและการแบ่งหน่วยให้เหมาะสม
2. เตรียมการเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความหมายและลักษณะสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นภาคเหนือ วิเคราะห์รูปแบบที่เกิดขึ้น ค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี วัสดุก่อสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีการดูงานนอกสถานที่และเก็บข้อมูลภาคสนาม
30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ใฝ่รู้ใฝ่คิด มีสำนึกในการหวงแหนรักษามรดกทางวัฒนธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1.1.1   มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2   มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง
ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย  ตรงต่อเวลา
มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
-   การบรรยายประกอบสื่อผสม
-   การอภิปราย
-   การนำเสนอรายงานการค้นคว้า
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
พัฒนาความสามารถด้านการค้นคว้า เรียนรู้และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมไทยที่เกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี คติความเชื่อ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม
3.1.1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
-  การบรรยายประกอบสื่อผสม
-  การมอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอแนวคิดวิเคราะห์
-  การสะท้อนแนวคิดทางปรัชญาจากการอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
-  มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
-  แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นกลุ่ม
-  รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบงานที่มอบหมายตรงเวลาที่กำหนด
4.1.1   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  มอบหมายงานค้นคว้า
-  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
-  ทักษะการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
-  บรรยายให้คำแนะนำและอภิปราย
-  นำเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
6.1.1   มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
-  มอบหมายงานค้นคว้า
-  การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 3 4 5
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 1 3 2
1 BARIA508 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นล้านนา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ความเข้าใจและทักษะ ความรู้ความเข้าใจและทักษะในงานสถาปัตยกรรพื้นถิ่น ทุกสัปดาห์ 30%
2 ความรู้ความเข้าใจ การสอบกลางภาค/ปลายภาค 9/18 15%35%
3 ความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน การเอาใจใส่ต่อการเรียน ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกต/การทำรายงานกลุ่ม/การรายงาน ทุกสัปดาห์ 10%
เวบไซด์รายวิชา http://suebpong.rmutl.ac.th
1. ผศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม, สถาปัตยกรรมไทย, ขอนแก่น, พ.ศ.2541. 2. ศ.เฉลิม รัตนทัศนีย์, วิวัฒนาการศิลป สถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2539. 3. สมหมาย เปรมจิตต์และคณะ, พระเจดีย์ในล้านนา, เชียงใหม่, พ.ศ.2546 (พิมพ์ครั้งที่ 2) 4. ศ.โชติ กัลยาณมิตร, พจนานุกรม สถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2548(พิมพ์ครั้งที่ 2) 5. ผศ.วรลัญจก์บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2544. 6. รศ.สุรพล ดำริห์กุล, แผ่นดินล้านนา, กรุงเทพฯ, 2539. 7. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์และความหมายของซุ้มประตู-หน้าต่างไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2546. 8. กรมศิลปากร, จอมเจดีย์, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2543. 9. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, วัด: พุทธศาสนาสถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2543. 10. นารถ โพธิประสาท, สถาปัตยกรรมในประเทศไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2542. 11. รศ.เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2537. 12. ผศ.สามารถ สิริเวชพันธ์, สถาปัตยกรรมล้านนา, เชียงใหม่, พ.ศ.2548. 13. ผศ.สามารถ สิริเวชพันธ์, เอกสารประกอบการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย 2, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, พ.ศ.2527. 14. รศ.ฤทัย ใจจงรัก, สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, พ.ศ.2544. 15. NithiSthapitanonda, Brian Mertens, Architecture of Thailand, Bangkok, 200
- สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้าย           -แบบประเมินผลให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนสัปดาห์สุดท้าย  -เน้นการเรียนแบบการลงพื้นที่จริงและสัมผัสวัตถุจริง
จัดประชุมคณาจารย์ระดมความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน วัดผลจากการเรียนและองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้จากการลงพื้นที่ศึกษา
ใช้ผลการประเมินโดยนักศึกษา และการประเมินโดยทีมผู้สอน เป็นเครื่องมือปรับปรุงการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
-  มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา -  มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและผลสอบ           -  แจ้งผลการประเมินผลการสอบ การรายงาน การนำเสนอและคะแนนให้นักศึกษาทราบ
นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา และมคอ.5 มาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป