ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์

Packaging System for Logistics

เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆในโซ่อุปทาน
 
เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานในด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน สามารถเข้าใจหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม, คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ, การวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการจัดการและดำเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในโซ่อุปทาน
- เวลาให้คำปรึกษานักศึกษา หลักเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น
 1.1.1  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  1.1.2  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ  1.1.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  1.1.4  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 เน้นในเรื่องให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และการส่งงานในเวลาที่กำหนด 1.2.2 ใช้กรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.3.2  พฤติกรรมการเข้าร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาของนักศึกษา 1.3.3  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4  ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1  สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบระบบบรรจุภัณฑ์ 2.1.2  สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ 2.1.3  มีความเข้าใจ  และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  เช่นหลักการตลาด  หลักการขนย้าย ป็นต้น
2.2.1  บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ 2.2.2  มอบหมายให้ทำโครงงานเกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์ โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 2.2.3  บรรยาย มอบหมายและนำเสนอรายงานศึกษากรณีศึกษาโดยใช้ปัญหาด้านระบบบรรจุภัณฑ์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านโลจิสติกส์
2.3.2  ประเมินผลทักษะการประยุกต์ใช้ระบบบรรจุภัณฑ์และการปฏิบัติงานกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์ 2.3.3  ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1  พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาระบบระบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 3.1.2  พัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาระบบบรรจุภัณฑ์ในระบบโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสมเช่นหลักการจำลองสถานการณ์ หลักการออกแบบระบบขนส่งและการกระจายสินค้า เป็นต้น 3.1.3  พัฒนาการใฝ่หาความรู้
3.2.1  มีการมอบให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ ระบบบรรจุภัณฑ์ การทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3.2.2  จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ การนำระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานด้านโลจิสติกส์มาใช้อย่างเหมาะสมด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จำลอง 3.2.3  มอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลจากตำรา เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบรรจุภัณฑ์ให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3.2  วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 3.3.3  ประเมิลผลจากงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
4.1.1  พัฒนาให้นักศึกษาสามารถทำงานกลุ่มหรือผู้อื่นได้ 4.1.2  พัฒนาให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.2 วิธีการสอน 4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการฝึกภาคปฏิบัติเป็นกลุ่ม 4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.3.1  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมและการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1  พัฒนาทักษะการนำเสนอโครงงาน และรายงาน การสื่อสารความหมายโดยในเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1.2  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน 5.1.3  พัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติตามหลักการระบบบรรจุภัณฑ์หลักการที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอโครงงานด้วยข้อมูลโดยเน้นหลักคณิตศาสตร์หรือสถิติ 5.1.4  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1  มอบหมายรายงาน โครงงานหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบระบบบรรจุภัณฑ์ และการนำเสนอ 5.2.2  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.3  บรรยายและแนะนำหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการใช้งานในการออกแบบระบบระบบบรรจุภัณฑ์ นำเสนอกรณีศึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์โดยเน้นการนำตัวเลข หรือสถิติมาอ้างอิง 5.2.4  มอบหมายงานนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการภาษาอังกฤษ รวมถึงการท่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์
5.3.1  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยตัวเลข และเทคโนโลยี 5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 5.3.3  ประเมินผลจากการทดสอบ และการสอบกลางภาคและปลายภาค 5.3.4  ประเมินจากการนำเสนอบทความและวัดผลจากคำศัพท์
6.1.1 พัฒนามีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการปฏิบัติงาน 6.1.2  พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกลุ่มและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.1  ผู้สอนแนะนำวิธีการนำหลักการระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์มาวิเคราะห์ในธุรกิจตัวอย่าง 6.2.2  ควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาให้มีความถูกต้องตามวิธีการที่กำหนด
6.3.1  บันทึกผลเวลาการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือ และประเมินจากรายงาน 6.3.2  ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18 5% 30% 5% 30%
2 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ตำราหลัก      ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล. ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. พิมพ์ที่ บริษัทโฟกัสมีเดีย แอน พับลิชชิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ ตำราเพิ่มเติม ผศ.ชัยยนต์ ชิโนกุล. การจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ
ไม่มี
 เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ