การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

Production and Operations Management

1.1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการบริหารการผลิต 1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการพยากรณ์ยอดขายและเทคนิคการพยากรณ์ที่จะนำไปใช้ในการ วางแผนและตัดสินใจด้านการผลิต 1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการ ผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการควบคุมต้นทุนการผลิต 1.4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการควบคุมคุณภาพสินค้า การ ซ่อมบำรุงรักษาและเทคนิคการผลิตต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารการผลิต เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาและทักษะในการนำความรู้ไปใช้ชีวิตประจำวัน ในการทำงานและเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผลและรอบคอบ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การวางแผนกำลังการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนควบคุมการผลิต การวิเคราะห์วิธีการทำงาน การควบคุมวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
To study the concepts of production and operations, production process, forecast need, location selection, plant layout, production process design, product design, cost control, production quality and quantity control, inventory management, facilities, safety in production process and different production techniques.
อาจารย์ผู้สอนกำหนดวัน เวลาในการให้คำปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ หลักสูตรการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กำหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Facebook และ Line
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล