การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Display and Exhibition

เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาครบทุกเนื้อหาแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. เข้าใจหลักการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
2. วางแผนงานจัดระบบ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะในการออกแบบ และปฎิบัติการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการอย่างสร้่างสรรค์
 
 เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการออกแบบ ทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมนำเสนอผลงาน โดยมุ่งสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงาน การกำหนดแนวคิด การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ การประมาณราคาเบื้องต้นในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
   1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
   1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
   1.1.3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
   1.2.1  สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
   1.2.2  ปลูกฝังจรรยาบรรณของนักออกแบบ
   1.2.3  ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา
 
     1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย
     1.3.2  ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ
     1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
     2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 1
     2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
     2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2.2.1  ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของการจัดแสดงสินค้า โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการนำไปใช้  
     2.2.2  เน้นให้นำความรู้การสร้างภาพ 2-3 มิติ การนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง พร้อมแสดงแนวความคิด
     2.2.3  จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2.3.1  ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
     2.3.2  การปฏิบัติประเมินจากการทำแบบจำลอง (Model) และการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
      3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
      3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
    3.2.1  ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา
    3.2.2  จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
     3.3.1  สังเกต และตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษา
      3.3.2  จากผลการปฏิบัติงาน
      4.1.1  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
      4.1.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4.1.3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
      4.1.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
    4.2.1 จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
    4.2.2  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
    4.2.3  สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
    4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม
    4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย
    4.3.3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
     5.1.1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
     5.1.2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
     5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      5.2.1  จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ ให้เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสื่อสาร
      5.2.2  จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน
      5.2.3  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
     5.3.1  ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ
     5.3.2  ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
     5.3.3  ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียนแนวความคิดและรายการประกอบแบบ
    6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
    6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
    6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
   6.2.1 จัดกิจกรรมการเขียนแนวคิดการออกแบบ
   6.2.2 กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการออกแบบ เขียนแบบ
   6.23  กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
   6.3.1  ตรวจสอบแนวความคิดการออกแบบ 
   6.3.2  ประเมินผลตามหลักการออกแบบ เขียนแบบ
   6.3.3  ประเมินผลการใช้ความคิดสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1. มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP144 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย การตรงต่อเวลา 1-17 10 %
2 2.1.1, 2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค 9 15 %
3 2.1.1, 2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบปลายภาค 18 15 %
4 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 ผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 1-10 40 %
5 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 ผลงานการปฏิบัติโครงงาน 11-16 20 %
วัฒนะ จูฑะวิภาค. (2542). ศิลปะการจัดนิทรรศการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประเสริฐ ศีลรัตนา. (2546). การออกแบบนิทรรศการ. กรุงเทพฯ: สิปประภา.
ประเสริฐ พิชยะสุนทร (2557). ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรศักดิ์ อัครบวร. (2537). นิทรรศการและการจัดการแสดง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2539). ออกแบบกราฟิค. กรุงเทพฯ: วิฌวลอาร์ต.
วาทิน คุณาศิรินทร์. (ม.ป.ป.).  เอกสารการสอนเรียบเรียงเรื่อง “การจัดแสดงสินค้าเพื่อจำหน่าย”.
- ไม่มี