เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก

Plastic Packaging Technology

เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ บทบาท องค์ประกอบ และประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  หลักการ ขั้นตอน การวางแผน โครงสร้างพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและข้อพิจารณาในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของบรรจุภัณฑ์ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์โครงสร้างบรรจุภัณฑ์พลาสติก และลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2.3 เพื่อเข้าใจข้อพิจารณาในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ บทบาท องค์ประกอบ และประเภทของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  หลักการ ขั้นตอน การวางแผน โครงสร้างพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์พลาสติกและข้อพิจารณาในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง(สัปดาห์ละ5ชั่วโมง)

อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน E-mail และ line (yuyapinya@hotmail.com
มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมีวินัยมีจรรยาบรรณวิชาชีพเคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลการไม่เปิดเผยข้อมูลการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญามีความซื่อสัตย์ในการเรียนโดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริโภคและคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เช่นการเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อกรดเพื่อ
บรรจุผลิตภัณฑ์ผลไม้ ส่วนวัสดุที่ทนต่อกำมะถันต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ประเทศอาหารทะเล การเลือกใช้วัสดุ
อย่างชาญฉลาด
- อภิปรายกลุ่ม
- กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆตามเนื้อหา
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
          2.1 มีความรู้ และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
          มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ความหมาย คุณสมบัติ ชนิด ประเภท และความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
          2.2 สามารถคิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
          บรรยายอภิปรายการทำงานการนำเสนอรายงานและมอบหมายให้ค้นคว้าหาวัสดุข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาสรุปและนำเสนอ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
          2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          - สอบกลางภาคสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
          - นำเสนอสรุปจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุทางด้านบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้บริโภคเป็นไปตามคุณสมบัติ ประเภท ชนิด อย่างสร้างสรรค์
          3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
          - การมอบหมายให้นักศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกทำรายงานและนำเสนอผลการศึกษา
          - อภิปรายเฉพาะบุคคล
4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
          - จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
          - มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลเช่นการค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยีการนำตัวอย่างการ
            ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนหรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนำเสนอรายงาน
          4.3 สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
          - ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
          - รายงานที่นำเสนอพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 
          5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
          - พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดการฟังการแปลการเขียนโดยการทำรายงานและนำเสนอในชั้น
            เรียน
 
          - พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
          - พัฒนาทักษะในการสืบค้น ทั้งแหล่งให้ความรู้และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
          - ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
          5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
          - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
          - นำเสนอโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
          5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          - การจัดทำรายงานและนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
          - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTEPP135 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 7,17 20%
2 1.3,2.1, 2.2,3.1, 3.2,4.3,5.1,5.2 การฝึกปฏิบัติงานตามใบงานที่กำหนดให้ในแต่ละสัปดาห์ การปฏิบัติงานโครงงานที่มอบหมาย 1-7,8-17 60%
3 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2, 4.1- 4.6,5.3-5.4 ศึกษาค้นคว้าการนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่าน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1-1.7,3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
การออกแบบบรรจุภัณฑ์, เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์, รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์1, รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์2
ไม่มี
ไม่มี
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
          - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
          - ขอเสนอแนะผ่านเวปบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
          ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้
          - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
          - ผลการสอบ
          - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบรายงานวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
          จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ