การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Drafting for Print Media and Package

ฝึกปฏิบัติเกียวกับ การใช้เครืองมือ สัญลักษณ์ โครงสร้าง  การเขียนภาพแสดง รายละเอียด สำหรับการเขียน แบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเพือการผลิต   แก้ไข
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับการเขียนแบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2.2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวการเขียนแบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 2.3 เพื่อเข้าใจสามารถการเขียนแบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครืองมือ สัญลักษณ์ โครงสร้าง  การเขียนภาพแสดง รายละเอียด สําหรับการเขียน แบบงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
-ไม่มี- 
 
1.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 1.1.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม 1.1.3 มีความเสียสละ มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 1.1.4 มีจิตสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 1.1.6 เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
1.2.1 การอธิบาย 1.2.2 ตัวอย่างแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามเวลา 1.3.2 การประเมินผลจากการนำเสนองานที่มอบหมายและการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง
2.2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาที่ศึกษา 2.2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานสร้างสรรค์และออกแบบ 2.2.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปฏิบัติเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมงานสร้างสรรค์และออกแบบ 2.2.5 สามารถบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2.2.6 สามารถติดตามพัฒนาการทางนวัตกรรมงานสร้างสรรค์และออกแบบอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) คือ 1) การก าหนดปัญหา 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 6) การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์กับท้องถิ่น 7) การสรุปผล โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2.2.2 การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ  สอนจากผลงานวิจัยของผู้สอน
2.3.1 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานเขียนแบบ
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 3.1.2 สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหางานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
3.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือการฝึกปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.3.1 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างสร้างสรรค์ 4.1.2 สามารถทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำและ ผู้ร่วมทีมงาน 4.1.3 มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
4.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและน ามาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานที่เหมาะสม มีประโยชน์กับท้องถิ่น การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่องานสร้างสรรค์และออกแบบ 5.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่นำข้อมูลทางสถิติมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 5.1.3 สามารถสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการนำเสนอผลงาน 5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.2.1 การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ งานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นักศึกษา มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ/หรือสื่อการสอน E-Learning การนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะการเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 6.1.2 สามารถปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ตามความสนใจ หรือตามแนวทางเฉพาะตัวของนักศึกษา
การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารฯ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BTEPP104 การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรม การเข้าร่วมชั้นเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 1-8, 10-16 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยส่งงาน ผ่าน E-mail 9, 17 20%
3 ทักษะทางปัญญา ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 20%
6 ทักษะพิสัย ศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ผ่าน E-mail ตลอดภาคการศึกษา 10%
การเขียนงานวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการเขียนภาพออกแบบบรรจุภัณฑ์ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น งานโลหะแผ่นและพับกล่องกระดาษ Drawing by SolidWorks เทคนิคการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ระบบออฟเซต
การเขียนแบบจะต่างกับการเขียนภาพโดยทั่วไปคือ ภาพที่ปรากฏออกมาจากการเขียน แบบนั้นจะเป็นภาพจากการถ่ายทอดความคิดของนักออกแบบ ทั้งด้านลักษณะ ขนาด สัดส่วน ที่ต้องการกำหนดในชิ้นงานภาพที่ได้จากการเขียนแบบจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญ และจ าเป็นในการ สื่อสารความคิดในรูปแบบลักษณะของงานออกแบบสร้างสรรค์หลายประเภท เช่นงานสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
Descriptive Geometry Technical Drawing Technical Sketching Mechanical Drawing Engineering Design Graphic
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  1.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
2.1 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยชั้นเรียน
มีคณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบชิ้นงาน วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น คือ ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์