การเตรียมโครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Project Preparation for Printing and Packaging

1.1 นักศึกษาเข้าใจ ระเบียบ ขั้นตอน การนำเสนอหัวข้อโครงงานศึกษา
1.2. เข้าใจการหาหัวข้อโครงงาน การเขียนปัญหาและความเป็นมาของโครงงานวิธีการนําเสนอ การสืบค้นข้อมูลประกอบการทําโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลโครงงานศึกษา
1.3. มีทักษะในการเขียนโครงงาน การจัดพิมพ์โครงงาน การเขียนและนําเสนอหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ ในระเบียบขั้นตอน และมีทักษะในการเสนอหัวข้อโครงงานออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเลือกหัวข้อการทําโครงงานที่สนใจ และเหมาะสมกับการนําเสนอประเด็นศึกษา ด้านวิชาชีพของตนเอง
ศึกษาโครงงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม ตามหัวข้อที่สนใจหรือการพัฒนา เทคโนโลยีใหม่รูปแบบต่างๆ ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตาม กระบวนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ ภายใต้คำแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอหัวข้อโครงงาน
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาในชั้นเรียน และผ่าน Social Media หรือ Application ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร และ แจ้งทางประกาศ
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และ/หรือ เป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- (ในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 ใช้การสอนทฤษฎีแบบ Online ผ่าน Microsoft Team และ Application อื่นๆตามความเหมาะสม)
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องคำนึงถึงการใชเ้อกสาร บทความ หรือผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่ต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่น การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และ ลำดับความสำคัญในการทำงานได้
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิธีการทำงาน ที่มีต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2.1  Slide ประกอบการบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง การค้นคว้าข้อมูล และเน้ือหาสำคัญ เพื่อใช้ในการเขียนโครงงาน ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และสอดแทรกความมีคุณธรรม จริยธรรม หรือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
1.2.2  ให้ความสำคัญ ในการรักษาวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่าง เอกสาร บทความ ผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่เหมือนหรือใกล้เคียง จากสื่อประเภทต่างๆ ในกรณีศึกษาที่สนใจ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และนำมาวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล นำเสนอทั้งแบบกลุ่ม และเดี่ยว  
1.2.4  กำหนดให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างโครงร่างงานวิจัย ที่เหมือน คล้ายคลึง หรือแตกต่างกันด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง
1.2.5  ปลูกฝังจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ ทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิง เอกสารที่นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่กำหนด โดยการอภิปรายทั้งรายกลุ่ม และรายเดี่ยว
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1.3.5 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการเขียนและนำเสนอโครงงานศึกษา
2.1.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายหลักการการเขียนโครงงานศึกษา รวมทั้งประยุกต์ ความรู้และทักษะ ให้เหมาะสมกับวิชาชีพด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.3  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางหลักวิชาการ หลักการวิจัย และทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเน้ือหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานศึกษา
2.1.4  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.1.5  สามารถจัดการความรู้และบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ สัมพันธ์กับเน้ือหาวิชาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงงานและนำเสนอโครงงาน ที่ถูกต้อง
2.1.6  สามารถแสดงออกใหเ้ห็นถึงองค์ความรู้ของนักศึกษา จากการมอบหมายงานและกิจกรรม ต่างๆ ที่กำหนด
2.1.7 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางการสื่อสารผ่านรูปแบบการนำเสนอโครงงาน
2.2.1 ใช้การสอนเน้นหลัก ทฤษฎีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานโครงงานด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน ความรู้ที่สนใจด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และนำเสนอในหลากหลายรูปแบบ
2.2.3 มอบหมายให้วิเคราะห์เน้ือหาในประเด็นศึกษาเรื่องด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตามที่ตนเองสนใจ
2.2.4 มอบหมายให้ค้นหาตัวอย่างเอกสาร ผลงานความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากสื่อประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอตามหลักการรูปแบบการจัดสัมมนา
2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้รียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการกำหนดแนวคิดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดข้อมูลตามลำดับขั้นตอน
2.2.6 มอบหมายให้นักศึกษา จัดการนำเสนองานหัวข้อโครงงานด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.3.1 ประเมินจากแบบทดสอบย่อยด้านการปฏิบัติ
2.3.2 สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและประยุกต์ ใช้ทฤษฏีด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.3.3 ประเมินจากรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอประเด็นศึกษาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในหัวข้อที่สนใจในรูปแบบสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3.5 ประเมินจากผลงานการเขียนโครงงานประเด็นที่ศึกษาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผ่านการนำเสนอโครงงานศึกษา
3.1.3 สามารถประเมินเน้ือหาความรู้ในประเด็นที่ตนสนใจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
3.1.4 สามารถประยุกต์ การใช้ความรู้ทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติ สร้างสรรค์รูปแบบการจัดสัมมนา
3.1.5 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดกรอบแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.1 มอบหมายงาน ที่ต้องใช้หลักการวิเคราะห์ โดยมีทฤษฎีด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
3.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง วิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3.2.3 การนำเสนอผลงาน อภิปรายกลุ่ม/เดี่ยว การตอบคำถาม
3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.2.4 การสะท้อนแนวคิดสร้างสรรค์ จากการเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับตนเอง 
3.3.1 การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแนวการคิด หรือการสัมภาษณ์
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนำเสนองานของนักศึกษาทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาทั้งในงานของตนเอง และงานที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม 
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วน แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 
4.2.1 กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็น ผู้รายงาน
4.2.2 ให้คำแนะนำในการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และเน้นความสำคัญ ในการกำหนด บทบาท หน้าที่ของสมาชิกทุกคน
4.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและเสวนางาน ที่มอบหมายให้ค้นคว้า
4.2.4 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ ผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.5 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3.1 ประเมินจากแบบประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากการจัดสัมมนาร่วมกันพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมตามภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4.3.3 ประเมินจากรายงานโครงงานศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4 ติดตามการทำงานของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมทั้ง บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
4.3.5 ประเมินผลจากผลงานการอภิปรายและการเสวนางานตามที่มอบหมาย 
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล จากกรณีศึกษาด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5 ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานภายในกลุ่มผ่านช่องทางบน Social Network การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room, Line, Messege
5.1.6 ทักษะในการนำเสนอโครงงานศึกษา โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2.1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาบนฐานข้อมูล และข้อมูลเชิงตัวเลข
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง
5.2.3 ส่งเสริมให้นำข้อมูลด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ค้นคว้ามา คัดเลือก กลั่นกรอง วิเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านรูปแบบสัมมนาเทคนิคต่างๆ ด้วยการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง
5.2.4 ให้คำแนะนำ การให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
5.3.1 ประเมินจากรายงานโครงงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อต่างๆ
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และทักษะในการอภิปราย
5.3.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการพูด และการเขียน โดยมีการบันทึกเป็นระยะ 
6.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้าศึกษาข้อมูล และเขียนโครงร่างเพื่อการเตรียมโครงงานได้ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
6.1.2 ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อเพือการนำเสนอโครงร่างได้อย่างเหมาะสม
6.1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
 
6.2.1 ผู้สอนยกตัวอย่าง Case study งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบรายละเอียดในโครงร่างงานวิจัยแต่ละ Case
6.2.2 ให้ผู้เรียนฝึกการแยกแยะข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ของรายงานวิจัย ที่เหมือนและแตกต่างกัน 
6.2.3 ให้รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้แบ่งกลุ่มรายงาน และหมุนเวียนการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่มในการรายงาน
6.3.1 ประเมินจากแบบประเมินตนเอง และเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
6.3.2 ประเมินจากการจัดสัมมนาร่วมกันพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมตามภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
6.3.3 ประเมินจากรายงานโครงงานศึกษาด้วยตนเอง
6.3.4 ติดตามการทำงานของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมทั้ง บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
6.3.5 ประเมินผลจากผลงานการอภิปรายและการเสวนางานตามที่มอบหมาย 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา ที่ศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ ศึกษา 3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ วิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 2 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไข ปัญหาอย่างเหมาะสม 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 1 มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 1 BTEPP140 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
1 BTEPP118 การเตรียมโครงงานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 1-7, 8-14 - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน - ทำแบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1-8 - สอบกลางภาค - ทำแบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 10-12 - สอบปลายภาค 1 , 1-8, 9, 10-12, 17 - 10% - 15% - 10% - 20%
2 1-14 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเข้าเรียนสื่อออนไลน์ การ Scan และ Upload ส่งงาน ทันตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1-14 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
นิรัช สุดสังข์. 2548. การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์. ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. 2557. หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน. ปริวัตร เขื่อนแก้ว. 2551. การเขียนโครร่างวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ สมพงษ์ เฟื่องอารมย์. 2550. บรรจุภัณฑ์กับการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์. สุมิตร สุวรรณ. 2546. การเขียนโครงร่างการวิจัย. หนังสือข่าวทหารอากาศ ปีที่ 65 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2546 สุมิตรา ศรีวิบูลย.์ 2547. การออกแบบอัตลักษณ์ : Corporate Identity. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : เลิฟแอนด์ลิฟเพรส. ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์สำนักวิชาการ. 2543. คู่มือการเขียนอ้างอิงและรูปแบบบรรณานุกรม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Bramston, David. 2009. Basics Production : Idea Searching. London : Thames & Hudson. Chen, Jimming. 2007. Functional Packaging Prototypes. Gingko Press, Britain: Rockport. Fishel, Catharine M. 2007. The little Book of Big Packaging Ideas. Gloucester, Britain: Rockport. Landa, Robin. 2005. Graphic Design Solutions. New York: Thomson Delmar Learning.  @Supermarket: Package Design 2009. Japan: Piebook.
- สิทธิบัตร
- http://www.ipthailand.org/dip/index.php
- http://www.toryod.com/
- http://www.innovationsme.com/
1. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน. 2541. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย . ม.ป.ป.
2. วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร. 2548. i.d. Story Theory & Concept of Design : หลักการและแนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์. กรุงเทพฯ : ไอดีไซน์พับลิชช่ิง.
3. ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541. บรรจุภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ : แพคเมทส.์ 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ี ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ ดังน้ี 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไปปีถัดไป 
ในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังน้ี
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.4 การส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นในการเรียนการสอน ทั้งด้านบวกและลบ เชิงเหตุและผล จากการสัมภาษณ์ในลักษณะรายบุคคล และรายกลุ่ม 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้ร่วมทีมสอน หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ี ต่างสาขาวิชา หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง
3.4 ศึกษาจากสื่อการสอนจาก สื่อต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนปรับปรุง 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และหลังการ ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ ดังน้ี 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธผิ ลของรายวชิา 
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้น้ี กับปัญหา ท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์