เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ

Metal Packaging Technology

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากโลหะ ประเภทและชนิดต่าง ๆ ของโลหะที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์โลหะกับสินค้าในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีของการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ พื้นฐานอธิบาย ประวัติ ประเภทและชนิดต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุโลหะ
2.2 เพื่อให้เข้าใจเลือกใช้โลหะที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์  บอกประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อทราบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีของการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ ความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากโลหะ ประเภทและชนิดต่าง ๆ ของโลหะที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากบรรจุภัณฑ์โลหะกับสินค้าในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคโนโลยีของการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง(สัปดาห์ละ5ชั่วโมง) อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน E-mail และ MSN (keam5300@hotmail.com)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
1.3.1 อาจารย์ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลโดยสังเกตพฤติกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน และภายในชั้นเรียนว่ามีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่า  ของคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 อาจารย์ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติงานตามเอกสารใบงาน และไม่ได้ลอกเลียนเอกสารของผู้อื่น รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองที่ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
1.3.3 อาจารย์ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียน การจัดส่งงานตามใบงานที่กำหนด การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ  และเมื่อนักศึกษาเลิกเรียนตามระยะเวลาของช่วงการเรียนจะต้องดูแลความเรียบร้อย การทำความสะอาดของชั้นเรียนที่ตนเองเรียน
1.3.4 อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกในความเสมอภาคกันของการปฏิบัติงาน เช่น การบังคับให้ผู้อื่นทำงานให้อย่างไม่เต็มใจ การเลือกใช้วัสดุฝึกที่ดีไม่เสียหายแล้วเปลี่ยนวัสดุที่ไม่ดีให้ผู้อื่นไป
2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถคิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงาน
2.3.1 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากการถามตอบเมื่อสอนเสร็จสิ้นระหว่างชั่วโมงเรียนว่านักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถตอบถึงความหมาย หลักการต่างๆได้ จากการให้ทำข้อสอบย่อยท้ายชั่วโมงเรียนในเนื้อหาที่สอนไป การวัดผลจากการสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน ตามข้อสอบในรายวิชา  งานปฏิบัติมีการวัดผลจากงานที่ปฏิบัติมีความถูกต้องตามใบงาน หรืองานที่มอบหมายให้
2.3.2 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากการมอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน
2.3.3 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากการมอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน พร้อมจัดทำเป็นโครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
บรรยาย และการให้นักศึกษาปฏิบัติงาน มีเอกสารและใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
3.3.1 ผู้สอนวัดและประเมินผลทักษะจากงานปฏิบัติ ความถูกต้องตามใบงาน หรืองานที่มอบหมายให้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
3.3.2 ผู้สอนวัดและประเมินผลทักษะจากงานปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล และใบงานให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
4.3.1 ผู้สอนสามารถวัดผลได้จากการสังเกตการเข้ารวมทำงานภายในชั้นเรียน
4.3.2 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
4.3.3 ผู้สอนสามารถวัดผลได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
4.3.4 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากทำโครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากการนำเสนองานที่มอบหมายให้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง
5.3.2 ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.3.3 ผู้สอนสามารถวัดผลได้จากการใช้ภาษาในงานทั้งการปฏิบัติงานตามใบงาน รายงาน และโครงงานได้อย่างถูกต้อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 44012004 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม สังเกตพฤติกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน และภายในชั้นเรียนว่าพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติงานตามเอกสารใบงาน และไม่ได้ลอกเลียนเอกสารของผู้อื่น รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองที่ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล การเข้าชั้นเรียน การจัดส่งงานตามใบงานที่กำหนด การแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ และเมื่อนักศึกษาเลิกเรียนตามระยะเวลาของช่วงการเรียนจะต้องดูแลความเรียบร้อย การทำความสะอาดของชั้นเรียนที่ตนเองเรียน สัปดาห์1-8 และสัปดาห์ที่10-16 20คะแนนใน100คะแนนเต็ม
2 2.1 มีความรู้ และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถคิดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับการเรียนรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การถามตอบเมื่อสอนเสร็จสิ้นระหว่างชั่วโมงเรียนว่านักศึกษาการให้ทำข้อสอบย่อยท้ายชั่วโมง การวัดผลจากการสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน สัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 17 20คะแนนใน100คะแนนเต็ม
3 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ งานปฏิบัติ ความถูกต้องตามใบงาน หรืองานที่มอบหมายให้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ สัปดาห์ที่1-8 และสัปดาห์ที่10-16 40คะแนนใน100คะแนนเต็ม
4 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองของผู้เรียน จัดทำรายงาน โครงงานศึกษาประจำรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ สัปดาห์ที่1-8 และสัปดาห์ที่10-16 10คะแนนใน100คะแนนเต็ม
5 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การนำเสนองานที่มอบหมายให้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเลือกใช้อุปกรณ์ในการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง สัปดาห์ที่1-8 และสัปดาห์ที่10-16 10คะแนนใน100คะแนนเต็ม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์, เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์, รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์1, รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์2
เอกสารการบรรยายประกอบการสอน PowerPoint
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการสืบค้นรายวิชา เช่น www.pb-pac.com/index.php?lay=show, www.companyinthailand.com/company_search.php?, www.plazathai.com/show-142766.html, www.tistr.or.th/tpc/, www.mew6.com/composer/.../package_22.php
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
            - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
            - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
            - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
            - ขอเสนอแนะผ่านเวปบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
            - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
            - ผลการสอบ
            - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
            - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
            - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
            - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
            - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
            - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ