การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

Use of Computer in Business

1. เข้าใจวิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบ และการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจหลักการเขียนผังโปรแกรม และแนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภทต่างๆ
3. เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของระบบงาน แนวคิดในการจัดระบบงาน คุณสมบัติและประโยชน์ของระบบงาน
4. รู้หลักการใช้ระบบงานเครือข่าย วิธีการ และหลักการใช้อินเทอร์เน็ต
5. ตระหนักถึงความสำคัญการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล ส่วนประกอบ และการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรม แนวความคิดในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจประเภทต่างๆ วิธีการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละขนิด ระบบงานและความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในทางธุรกิจ ลักษณะของระบบงาน การใช้คอมพิวเตอร์หรืองานธุรกิจ ทางด้านบริหารการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการใช้ระบบงานหรือเครือข่ายวิธีการ และหลักการใช้อินเทอร์เน็ต
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- อธิบายให้ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- กล่าวถึงมารยาท การมีวินัย และความตรงต่อเวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน
- บอกถึงผลดีของการมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- ความประพฤติของนักศึกษาและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
- ความตรงต่อเวลาในการส่งผลงานของนักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
บรรยายและแสดงรูปภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการในการประมวลผลข้อมูล อธิบายและแสดงแนวคิดการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักศึกษามีรู้และความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น อภิปรายเสนอแนะการใช้งานและบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ขั้นตอนวิธีในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น อธิบายผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ให้นักศึกษาจัดทำรายงานประกอบการเรียนรู้
- ทดสอบด้วยข้อสอบ
- นำเสนอรายงาน
คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
อธิบายให้นักศึกษาคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบในการใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมากลุ่มละ 1 เว็บ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
นำเสนอเว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้น  
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
จัดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเลือกธุรกิจที่จะนำมาสร้างเป็นเว็บไซต์ โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน ให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อเว็บไซต์ที่ได้นำเสนอ โดยใช้รูปแบบการให้คะแนน พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการให้คะแนนด้วย
นำเสนอเว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้น โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ความสามารถของสมาชิกในการตอบข้อซักถามของอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อสารการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
ให้แต่ละกลุ่มสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษาหรือโปรแกรมที่ได้มีการตกลงกันตามประชามติของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ นำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมา โดยให้มีรูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างถูกต้องและเหมาะสม
นำเสนอเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมา ด้วยสื่อการนำเสนออย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมด้วยคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ความสามารถของสมาชิกในการตอบข้อซักถามของอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล