เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์

Livestock Management Technology

1.เข้าใจสถานการณ์และแนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในยุคปัจจุบัน
2.รู้และเข้าใจการจัดการข้อมูลสารสนเทศในฟาร์ม
3.รู้และเข้าใจการบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต
4.เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
5.รู้และเข้าใจในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสัตว์ ณ ปัจจุบัน
สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตปศุสัตว์ในยุคปัจจุบัน การจัดการข้อมูลสารสนเทศในฟาร์ม การบริหารงบประมาณและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
3 ชั่วโมง
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)

2. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
5. การสอนฝึกปฏิบัติการ
6. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2 .โครงการกลุ่ม
3.การสังเกต
4.การนำเสนองาน
5.ข้อสอบอัตนัย
6.การประเมินตนเอง
7.การประเมินโดยเพื่อน
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่าง
ถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1. กระบวนการสืบค้น
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
5. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
7. การสอนฝึกปฏิบัติการ
8. การสอนแบบกรณีศึกษา
9. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
10. การสอนในห้องปฏิบัติการ
11. การสอนแบบบรรยาย
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การนำเสนองาน
3.ข้อสอบอัตนัย
4. ข้อสอบปรนัย
5.การประเมินตนเอง
6.การเขียนบันทึก
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1. กระบวนการสืบค้น
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
7. การสอนฝึกปฏิบัติการ
8. การสอนแบบกรณีศึกษา
9. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
10. การสอนในห้องปฏิบัติการ
11. การสอนแบบปฏิบัติ
12. การสอนแบบ Brain Storming Group
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.การนำเสนองาน
3.ข้อสอบอัตนัย
4. ข้อสอบปรนัย
5.การเขียนบันทึก
6.โครงการกลุ่ม
4.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1. การเรียนแบบแก้ปัญหา
2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การสอนฝึกปฏิบัติการ
4. การสอนแบบกรณีศึกษา
5. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
6. การสอนในห้องปฏิบัติการ
7. การสอนแบบปฏิบัติ
8. การสอนแบบ Brain Storming Group
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.โครงการกลุ่ม
3.นิทรรศการ
4.การสังเกต
5.การนำเสนองาน
6.การประเมินตนเอง
7.การประเมินโดยเพื่อน
5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง
พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนองานด้วยวาจา
ใช้ใบงาน ในการทำรายงานการปฏิบัติงานส่ง
1.การนำเสนองาน
2.ข้อสอบอัตนัย
3.โครงการกลุ่ม
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะกาวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.
1 BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3,1.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 10%
2 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 4.1 1.การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน (ปฏิบัติ) 2.การสอบกลางภาค 3.การนำเสนองาน/การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน/สอบปากเปล่า 4.การสอบปลายภาค 1.ทุกสัปดาห์ 2.สัปดาห์ที่ 8 3.สัปดาห์ที่ 15 4.สัปดาห์ที่ 16 4. 1.10% 2.25% 3.20% 4.35%
-ณัฐยา สินตระการผล. 2554. การตัดสินใจทางธุรกิจ. บริษัท เอ็กซเปอร์เน๊ท จำกัด. 246 น.
-ฐิติมา ไชยะกุล. 2548. หลักการจัดการการผลิต. บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด. 274 น.
-ปกรณ์ ปรียากร. 2547. การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและแผนทางเชิงกลยุทธ์. สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
346น.
-วิทยา สุหฤทดำรง. 2546. ลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน อธิบายได้…ง่ายนิดเดียว. บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น. 365 น.
-
-
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
1.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผลการทดสอบ และการนำเสนองานที่มอบหมาย
เพิ่มตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัด
-ทวนจากคะแนนสอบ การปฏิบัติงาน และรายงาน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น