สัมมนาทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

Seminar for Interior Architectural Design

1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา เพื่อนำไปสู่กิจกรรมของวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 1.2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการ การจัดสัมมนาวิชาชีพ 1.3 นักศึกษาสามารถนำกระบวนการสัมมนาไปอภิปลายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การแก้ปัญหา
ปรับปรุงใหม่ 28 พ.ค.64
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการตั้งประเด็นปัญหาจากสถานการปัจจุบัน การอภิปรายและแลกเปลี่ยน เพื่อการสรุปประเด็นโดยเน้นแนวความคิด ปรัชญาและผลกระทบในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักวิธีการทำงาน เป็นกลุ่ม 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 บรรยาย 1.2.2อภิปรายกลุ่ม 1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาจัดสัมมนา
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มี ความรู้เบื้องต้นในการสัมมนา การจัดทำโครงการและคุณลักษณะต่างๆของการสัมมนากระบวนการจัดสัมมนาและหน้าที่ของคณะกรรมการ .การดำเนินการสัมมนาด้านการออกแบบ .รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา. คุณลักษณะการจัดสัมมนาที่ดี .การจัดห้องสัมมนา .การประเมินผลการสัมมนา .หลักการใช้สื่อในการสัมมนา . การสัมมนาเกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบ. การสัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาทางการออกแบบตกแต่งภายใน . การสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบต่อวิชาชีพ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และการเรียนนอกสถานที่ การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้า รายงานเพิ่มเติม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการฝึกจัดสัมมนา การนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา
มีความเข้าใจในการสัมมนา การจัดทำโครงการและคุณลักษณะต่างๆของการสัมมนากระบวนการจัดสัมมนาและหน้าที่ของคณะกรรมการ .เข้าใจขั้นตอนการดำเนินการสัมมนาด้านการออกแบบ .รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา. คุณลักษณะการจัดสัมมนาที่ดี .การจัดห้องสัมมนา .การประเมินผลการสัมมนา .หลักการใช้สื่อในการสัมมนา . การสัมมนาเกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบ. การสัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาทางการออกแบบตกแต่งภายใน . การสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบต่อวิชาชีพ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษาทำโครงการจริง ที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน 3.2.2 อภิปรายกลุ่ม 3.2.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 3.2.4 การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ 3.3.2 วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายตาม กำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 5.1.6 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากโครงการจริง 5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จากผลการนำเสนอ และสื่อที่ใช้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.1 ทักษะการ การสื่อสารสามารถ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม 1.1.4 คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายใน ต่อบุคคล องค์กร และสิ่งแวดล้อม 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.5 สามารถค้นคว้าหาข้อมูล และนำหลักการ ทฤษฏี และความรู้อื่นๆเข้ามาสร้างแนวทาง และ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 3.1.3 มีทักษะในการรวบรวมองค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหา และพัฒนาต่อยอด 4.1.1 มีความรับผิดชอบทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัว ให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 4.1.2 สื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถใช้ภาาาไทยและภาษาต่างประเทศ 5.1.1 มีทักษะการสื่อสารสามารถถ่ายทอดความรู้และนำเสนอผลงาน ทั้งการพูดเขียน และใช้สื่ออื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ 5.1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม
1 42024508 สัมมนาทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล