การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก

Masterpiece Painting Studies

1.รู้ประวัติศาสตร์ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกของตะวันออกและตะวันตก
                     2.รู้เทคนิค กระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติงานวาดภาพสร้างสรรค์จิตรกรรมชิ้นเอก
                     2.เข้าใจและสามารถคัดเลือกและปฏิบัติวาดภาพจิตรกรรมชิ้นเอกได้อย่างเหมาะสม
                     3.สามารถพิจารณาแก้ปัญหาเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหา                ของผลงานจิตรกรรมชิ้นเอก
                     4.มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยการอ้างอิงที่มาของผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่นำมาศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชั้นสูง ของศิลปินในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก เพื่อทำความเข้าใจด้าน เทคนิค วิธีการ และลักษณะเฉพาะในแต่ละยุคสมัยได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปต่อยอดทักษะการวาดภาพจิตรกรรมในรายวิชาจิตรกรรมขั้นสูง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชั้นสูง ของศิลปินในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกและตะวันออก เพื่อทำความเข้าใจด้าน เทคนิค วิธีการ และลักษณะเฉพาะในแต่ละยุคสมัยได้
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนจำนวน1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
         พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ    มีความรักในวิชา  รักที่จะฝึกฝนค้นคว้าตามกระบวนการของวิชา      มีความรับผิดชอบต่อการศึกษาค้นคว้าให้ประสบผลสำเร็จตามวิธีการต่างๆ    
 มีวินัย    มีความซื่อสัตย์
  
-สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
      -แสดงให้เห็นถึงผลของความรักต่อวิชา   วินัย   ความซื่อสัตย์
                     -แสดงให้เห็นถึงผลของความรับผิดชอบต่อวิชาการ
 
   -ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน   และนอกชั้นเรียน
   -ประเมินพฤติกรรมจากความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านจิตรกรรมได้อย่างประสบผลสำเร็จ     มีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวาดภาพจิตรกรรมชิ้นเอกได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนความรู้และทักษะตามหลักการความงามและการสื่อความหมายอันมีคุณค่าทางจิตรกรรม
 
บรรยายประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้เห็นถึงเทคนิค  วิธีการ ,  ผลงานตัวอย่าง , ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงในประวัติศาส๖ร์ศิลปะตะวันออกและตะวันตก - บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกตัวอย่างผลงานให้ได้เห็น และเข้าใจในแนวความคิดเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ใหม่ๆในงานจิตรกรรม    
 
ประเมินจากความรู้ความเข้าใจจากความสมบูรณ์ของผลงานจิตรกรรมแต่ละบุคคล
มีการนำเสนอสรุปองค์ความรู้ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่เลือกศึกษา
มีการนำเสนอความหมายแนวความคิด เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานจิตรกรรมชิ้นเอก
        - ประเมินจากการสอบกลางภาค  และปลายภาค
2.3วิธีการประเมินผล
ประเมินจากความรู้ความเข้าใจจากความสมบูรณ์ของผลงานจิตรกรรมแต่ละบุคคล
มีการนำเสนอสรุปองค์ความรู้ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่เลือกศึกษา
มีการนำเสนอความหมายแนวความคิด เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานจิตรกรรมชิ้นเอก
        - ประเมินจากการสอบกลางภาค  และปลายภาค
ใช้สื่อประกอบการสอนพาวเวอร์พอยน์นำเสนอความหมาย และแนวทางการศึกษาเทคนิคจิตรกรรมชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นถึงเทคนิค วิธีการต่างๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันออกออกและตะวันตก
 - แนะนำหรือสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆ  เพื่อให้เกิดทักษะและปัญญา
 - มอบหมายให้ค้นคว้า  ศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินผลความก้าวหน้าจากการศึกษาค้นคว้า    เปรียบเทียบกับผลงานปฏิบัติในแต่ละครั้ง
 - ประเมินผลความรู้  ความเข้าใจจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
  - มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
  - มีทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
  - มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน  หรือทำงานเป็นกลุ่ม
 - แสดงให้เห็นถึงผลของความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน
 - แสดงให้เห็นถึงผลของความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในการปฏิบัติงานร่วมกัน
      ---ประเมินผลจากความรู้  ความเข้าใจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
---ประเมินผลจากการกำหนดให้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ทักษะความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
              ---ทักษะความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นำเสนอตัวอย่างความรู้  ความชำนาญเกี่ยวกับการเขียนภาพจิตรกรรมแนวใหม่ๆ  รวมทั้งตัวอย่างผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ---นำเสนอตัวอย่างเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ---มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ประเมินคความรู้ความเข้าใจจากผลงานที่สร้างสรรค์ตามเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
              
1.  มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2.   มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละบุคคลถนัดได้
3.   สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4.   สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
    5.   มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
                                 ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามใบงาน และการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วย
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและจากชิ้นงานมีการใช้เทคนิคจิตรกรรมให้มีความสัมพันธ์กับรูปแบบและความหมาย มีความสอดคล้องกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA159 การศึกษาจิตรกรรมชิ้นเอก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม อ้างอิงแหล่งที่มาจากข้อมูลผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่สืบค้น 2 5 6 8 10 12 13 16 15%
2 ความรู้ สามารถนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกได้ การนำเสนอรายงานผ่านระบบออนไลน์ การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 5 8 9 12 16 18 30%
3 ทักษะทางปัญญา สามารถปฏิบัติการคัดลอกผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด 5 8 12 16 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานออนไลน์ 5 8 12 16 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อเทคโนยี สามร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค และโปรแกรมอื่นๆ ในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลงาน 2 5 6 8 10 12 13 16 5%
6 ทักษะพิสัย ความรับผิดชอบ การส่งงานตรงเวลาผ่านระบบออนไลน์ ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 1 2 5 6 8 10 12 13 16 15%
History of Eastern Art
          History of Western art
Masterpiece of Painting Artist
  หนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 
ผลงงานจิตรกรรมระดับโลก
www.fineart-magazine.com
www.American painting
www. Art Now
-สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเมื่อจบเนื้อหานั้น
 -นักศึกษาประเมินการสอนในคอมพิวเตอร์
 -ประเมินการสอนโดยผู้บริหารของภาคหรือสาขาวิชา
- การสังเกตการณ์ และทีมผู้สอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
- ทวนสอบจากคะแนนการปฏิบัติ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติที่หลากหลาย