ประติมากรรม 3

Sculpture 3

1. รู้ลำดับขั้นตอนการปั้นประติมากรรมเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคนและสัตว์
2.  ปฏิบัติงานปั้นเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคนและสัตว์ ตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง
3. รู้ทฤษฎีลำดับขั้นตอนการแสดงออกทางประติมากรรมในการจัดองค์ประกอบทางรูปทรงอินทรีย์รูป  รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ
4.  ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม
5.  เห็นคุณค่างานประติมากรรมและรับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลา
เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ในลักษณะลอยตัวเน้นการ แสดงออกทางประติมากรรมในการจัดองค์ประกอบทางรูปทรง โดยศึกษาจาก รูปทรงอินทรีย์รูป รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระและเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรง บันดาลใจโดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม         Study and practice creating full-round sculpture including composition in sculpture. Organic form, geometric forms, free forms, and story concepts are examined in order to be used as inspiration for appropriate sculpture techniques.
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติงาน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
  ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม     ข้อ 2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น     ข้อ 3  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
           พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน   มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.2.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.2   มีความเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเรียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง
1.2.3   มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเห็นคุณค่างานประติมากรรม  รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลาสามารถวิเคราะห์ผลหาข้อสรุปเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
1.2.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดตรงเวลา
1.3.2 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้วยความสนใจเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของผลงานทั้งของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน     
1.3.3   ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
   ข้อ 1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง     ข้อ 2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ      ข้อ 3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม    ข้อ 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา     
 
 
      รู้ลำดับขั้นตอนการปั้นประติมากรรมเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคนและสัตว์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานปั้นเหมือนจริง การจัดองค์ประกอบ   ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสมตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง เห็นคุณค่างานประติมากรรม และพัฒนาให้ทันยุคสมัย
ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้ได้ตามที่ต้องการแสดงออกจากแบบที่กำหนดให้หรือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง
   ข้อ 1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน    ข้อ 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์      ข้อ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้    ข้อ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
                รู้ทฤษฎีลำดับขั้นตอนการแสดงออกทางประติมากรรมทังแบบเหมือนจริงและการจัด  องค์ประกอบด้วยการนำเอารูปทรงอินทรีย์รูป    รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม พัฒนาความสามารถในการมองโดยการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น            
            ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้เหมือน   จากแบบที่กำหนดให้ด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในงานได้
   ข้อ 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี    ข้อ 2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ    ข้อ3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.2.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.2.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองสร้างสรรค์ให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการวิจารณ์ผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติ
4.3.2  ประเมินจากความร่วมมือในการแบ่งงานกันอย่างมีระบบ และทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากการจัดหาหุ่นได้ตามกำหนด   
   ข้อ 1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้การสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ข้อ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ข้อ 3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
5.2.1 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาโดยใช้ รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำราและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ด
5.2.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียนโครงงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.3.1   ประเมินจากโครงงาน และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
  ข้อ 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ     ข้อ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                              ข้อ 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1  มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งตนเองและเพื่อนร่วมปฏิบัติงาน 
6.2.2  มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัดเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเป็นผลงานตามที่ตนกำหนด
6.2.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
6.2.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน วิพากษ์และวิจารณ์ผลงานของตนเองและเพื่อนร่วมปฏิบัติงานได้
6.2.5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ประเมินจากการนำเสนอรายงานศิลปนิพนธ์และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 1 2 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA129 ประติมากรรม 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-2 1. ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด ผลการเรียนรู้ที่ 1-2 ผ่านระบบออนไลน์ 1-8 25%
2 สอบกลางภาค 9 20%
3 หน่วยที่3-4 ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนดผลการเรียนรู้ที่ 3-4 10-16 25%
4 สอบปลายภาค 17 20 %
5 หน่วยที่ 1-4 ประเมินการส่งงานตามที่มอบหมาย จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วม การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
ประติมากรรมคนเหมือน.ประติมากรรมพื้นฐาน.สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์.ศิลปะร่วมสมัย.ประติมากรรมหิน MASTERPIECES  OF  ART 450 Treasures  of  Europe. GREEKMYTHOLOGY. HISTORY OF ITALIAN RENAISSANCE ART.   AUGUSTE  RODIN   Master of Sculpture.                 19th CENTURE SCULPTURE . HENRY  MOORE 60 Years of His Art.      
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อผลงานประติมากรรมของประติมากรที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดทุกครั้ง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบความก้าวหน้าและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก  การสอบถามนักศึกษา และสังเกตความก้าวหน้า ความเข้าใจ และพัฒนาของผลการปฏิบัติงาน
4.1  การให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบโครงงาน วิธีการให้คะแนนโครงงานผลงานที่ปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ