คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

English Vocabulary

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจดจำคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ คำพ้องรูปและเสียง คำศัพท์ที่มีหลายความหมาย คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากคำเติมและคำประสม คำศัพท์ที่มักเกิดคู่กัน คำศัพท์ที่มักใช้ผิด และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้คำศัพท์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในเรื่องคำศัพท์ และรู้เท่าทันต่อคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ วิธีการจดจำคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ คำพ้องรูปและเสียง คำศัพท์ที่มีหลายความหมาย คำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากคำเติมและคำประสม คำศัพท์ที่มักเกิดคู่กัน คำศัพท์ที่มักใช้ผิด และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้คำศัพท์
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคาร BLA
เวลา 15.00 - 16.00 น. โทร 083-946-9799
3.2 e-mail: kkreutanu_hotmail.com เวลา 18.00 - 20.00 น. ทุกวัน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
1.1 มีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
1.4. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้
1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม
 
 
 
1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน
2. ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
3. ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
1.อาจารย์ถามคำถามและความเห็นของนักศึกษาและสังเกตการตอบคำถาม
2. การเชคชื่อเข้าชั้นเรียน
3.การส่งรายงานตรงเวลา
สังเกตการทำงานที่รับมอบหมายจากกลุ่มและการให้ความร่วมมือภายในกลุ่ม
2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge)
 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
2.3 มีความเร็วและเข้าใจในสาระสำคํญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผน การจัดการปฎิบัติการ การควยคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้น
2.5 สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.7 รู้ เข้าใจ และสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง
2.8 มีความรู้ในสาขาวืชาที่ศึกษา พร้อมทั้งเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา
2.9 มีประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า และ/หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในงานได้จริง
1. การสอนและการถามคำถามในชั้นเรียน
2. การมอบหมายงานกลุ่ม
3. การทำแบบฝึกหัด
 
 
 
 
 
1. สังเกตการมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
2. สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
3. ตรวจการทำแบบฝึกหัดตามที่ได้มอบหมาย
4. การสอบกลางภาคและปลายภาค
 

3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills)
š 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.3 สามาถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการตนเองและสังคม
3.4 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคาระห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได้
3.5 สามารถศึกษา ค้นคว้า ประยุกต์ความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
การมอบหมายงานกลุ่ม (การค้นคว้างานที่มอบหมายทางอินเตอร์เนต)
 
 
1.สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2. ตรวจแบบฝึกหัดตามที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาทำ
3. การสอบกลางภาคและปลายภาค
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility)
4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ปัญหาของทีม
4.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.7 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 
การนำเสนอผลงาน ตามหัวข้อที่อาจารย์มอบหมาย
 
สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสาร
 
 
 
 
 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องที่ศึกษา
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกัยเทคดนโลยีสารสนเทศ
5.5 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อเรื่องศึกษาอย่างสร้างสรรค์
5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
การมอบหมายงานกลุ่มโดยให้ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เนต
 
 
1.สังเกตการแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2.ตรวจงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 BOAEC102 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลาความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 10%
2 2.1, 2.2, 3.1, 4.5. 5.4 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตาม 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 4.5 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกัยเทคดนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 5%
3 2.1, 2.2, 3.1. 5.4 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกัยเทคดนโลยีสารสนเทศ ตรวจการทำแบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 5 %
4 2.1, 2.2, 3.1 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม การสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 25 %
5 2.1, 2.2, 3.1, 4.5, 5.4 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม 4.5 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกัยเทคดนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองาน/การรายงาน สัปดาห์ที่ 15 และ 16 10 %
6 2.1, 2.2, 3.1 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ทดสอบย่อย สัปดาห์ที่ 8 และ 16 20 %
7 2.1, 2.2, 3.1 2.1 มีความรู้และเข้าใจหลักการทฤษฎีและการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางิวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.2 มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 25 %
Redman, R. 2010. English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate and Intermediate.
UK: Cambridge University.
เอกสารประกอบการสอนวิชาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Graves, Michael F. 2003. Building Vocabulary Skills. USA: McGraw-Hill.
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอก
เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย https://reg.rmutl.ac.th/
หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดย
รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก จากผู้สังเกตการณ์สอนหรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรมีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนโดยการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ฯลฯ
 
มีการประชุมทวนสอบในสาขาวิชา โดยมีหัวหน้าหลักสูตรเป็นประธาน
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 การประเมินการสอนของนักศึกษา และ 2 การประเมินการสอนของคณะกรรมการประเมินการสอน มาวางแผนเพื่อปรับปรุงรายวิชาเพื่อจัดปรับ กระบวนการสอน และการประเมินผล ในภาคการศึกษาถัดไป