ระบบสารสนเทศในองค์กร

Information System in Organization

มีความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  เข้าใจหลักการโครงสร้างของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน  และการตอบสนองต่อองค์กร  มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของงานธุรกิจ ระบบข่าวสารและทฤษฎีในการตัดสินใจ  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ  แหล่งสารสนเทศ  การเลือกใช้แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ
        เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงสร้างของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร  ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน  และการตอบสนองต่อองค์กร  ระบบข่าวสารและทฤษฎีในการตัดสินใจ  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ  แหล่งสารสนเทศ  การเลือกใช้แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 พัฒนาผู้เรียนให้มีมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
           เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้านจริยธรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
        มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  โครงสร้างของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร  ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน  และการตอบสนองต่อองค์กร  ระบบข่าวสารและทฤษฎีในการตัดสินใจ  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ  แหล่งสารสนเทศ  การเลือกใช้แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
บรรยาย กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยวิเคราะห์ระบบจากกรณีศึกษาจริง ให้นักศึกษาทำรายงานและการนำเสนอ
         บรรยาย กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยวิเคราะห์ระบบจากกรณีศึกษาจริง ให้นักศึกษาทำรายงานและการนำเสนอ
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศในธุรกิจ    สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ  แหล่งสารสนเทศ  การเลือกใช้แนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
บรรยาย กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยวิเคราะห์ระบบจากกรณีศึกษาจริง
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และ การอภิปรายกลุ่ม
สามารถสื่อสารให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม และมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ และประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผล การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 5.3, 5.4 รายงานกลุ่มครั้งที่ 1 นำเสนอผลงานด้วยวาจารายงานทางเทคนิค เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 8 10%
2 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 สอบกลางภาค 9 35%
3 1.2, 1.5 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 แบบฝึกหัดในชั้นเรียน , งานมอบหมาย 5, 12 20%
4 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 3.1, 3.3, 3.4 สอบปลายภาค 17 35%
    เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร (Information  System  in Organization)
วศิน   เพิ่มทรัพย์ และ วิโรจน์   ชัยมูล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ.  กรุงเทพฯ :  โปรวิชั่น, 2548.
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2545.
โอภาส   เอี่ยมสิริวงศ์. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2547.
Kenneth C.Laudon , Jane P.Laudon.  Management Information System. New  Jersey :  Prentice-Hall, 2002.
Larry Long. Management Information systems. New  Jersey :  Prentice-Hall ,1989.
-
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
-  การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
-  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
-  ผลการสอบ
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-  การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
-  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
-  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
-  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4