การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี

Integrative Programming and Web Technology

ผู้เรียนสามารถวางแผนการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชันโดยใช้ภาษาสคริปต์


ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บแอบพลิเคชันด้วยภาษาสคริปต์ได้ 


นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์เพื่อติดต่อการจัดการฐานข้อมูลได้ 
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีแนวคิดการเขียนการบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี และการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บไซต์ การจัดการเซสชัน รูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูล การออกแบบโปรแกรม การเขียนและทดสอบโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักเขียนโปรแกรม 
ศึกษาการสื่อสารระหว่างระบบสารสนเทศ มาตรฐานการแปลงข้อมูล การบูรณาการการเข้ารหัส มาตรการควบคุมความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของภาษาสคริปท์ การบูรณาการภาษาสคริปต์และฝึกเขียนภาษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการบริหารองค์กร
1 ชั่วโมง
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม   2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ   3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม   4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)     2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)        3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)      4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)    5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)     6. การสอนโดยใช้เทคนิค Buzzing     7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)     8. การสอนแบบบรรยาย 
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา   2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)     2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)        3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)      4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)    5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)     6. การสอนโดยใช้เทคนิค Buzzing     7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)     8. การสอนแบบบรรยาย 
การสังเกต
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)     2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)        3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)      4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)    5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)     6. การสอนโดยใช้เทคนิค Buzzing     7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)     8. การสอนแบบบรรยาย
การสังเกต
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี   2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ   3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม   4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)     2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)        3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)      4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)    5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)     6. การสอนโดยใช้เทคนิค Buzzing     7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)     8. การสอนแบบบรรยาย
การสังเกต
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)     2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)        3. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)      4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)    5. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)     6. การสอนโดยใช้เทคนิค Buzzing     7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory Learning)     8. การสอนแบบบรรยาย  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
Kai Qian ,  et . al .  Java Web Development Illminated .   2007 Jones  &  Bartlett  
David Geary  &  Cay Horstmann Core JavaServer Faces  2008 Prentice Hall 
www.w3schools.com
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้   1  การถาม ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน   3 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน  

ผลการสอบ  
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมผู้สอน  
การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  
ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  

เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ