เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ

Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

.1 สามารถเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึกงานได้ 1.2 มีบุคลิกภาพ มารยาทในสังคม มนุษย์สัมพันธ์ รู้จักกาลเทศะ มีความมั่นใจในตนเอง 1.3 สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานและนำเสนอได้ 1.4 มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการนั้น
 
ในคาบเรียน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ 2. มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. มีความพอเพียง 4. มีความซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจก้วาง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
 
 
- อาจารย์ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง - บรรยายสอดแทรกคุณธรรม - มอบหมายงาน - กิจกรรมกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรม
 
1. อธิบายความหมาย หลักการกรอบแนวคิด กระบวนการและระเบียบปฏิบัติของสหกิจศึกษาได้ 2. รู้วิธีการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 3. รู้มารยาทของสังคม 4. รู้มาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและระบบคุณภาพ และรู้กฎหมายแรงงาน 2.5 สามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้
1. บรรยาย 2. ทำรายงาน 3. นำเสนอ 4. อภิปราย
1. สอบข้อเขียน 2. การนำเสนอรายงาน
 
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลได้ มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 3.3 นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3.4 สามารถค้นคว้าข้อเท็จจริง สรุปทำความเข้าใจได้ 3.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหทแนวทางแก้ไข
1. บรรยาย 2. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 3. ฝึกตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
 
สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
 
 
1. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. กิจกรรมงานกลุ่ม 2. กำหนดความรับผิดชอบ 3. ทำรายงาน 
1. การนำเสนอผลงาน 2. สังเกตพฤติกรรม 3. การส่งรายงาน
1. สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 2. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 4. สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
1. ใช้ Power point 2. มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3. การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 4. การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน 2. การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์นำเสนอผลงาน  
-  มีทักษะปฏิบัติ และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง
 
- แนะนำแนวทางปฏิบัติและ ควบคุมดูแลแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา
 
- ดูจากผลงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก กาลเทศะและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ การเข้าชั้นเรียน/การแต่งกาย - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - การทดสอบย่อย 5 ครั้ง - การสอบกลางภาค - การนำเสนองาน/การรายงาน - การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 1 - 16 การเข้าชั้นเรียน/การแต่งกาย 10% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 10% - การทดสอบย่อย 5 ครั้ง 50% - การสอบกลางภาค 30%
1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1) พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว. 2549. การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development ; มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. พิมพ์ครั้งที่ 6 – กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. 2) อัจฉรา นวจินดา. 2542.ศิลปะการดำเนินชีวิต (Art of Living). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3 1.2 การสัมภาษณ์งาน 1) คมกฤช ชนะศรี. 2549. คู่มือการสมัครงานของนักศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา 2) วีระวัฒน์ ปันนิตานัย. 2544. คู่มือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง : จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี. กรุงเทพมหานคร. เอช อาร์ เซ็นเตอร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. หน้า 281. 1.3 มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 1) สายงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ. 2549. Shopping List : ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงและมาตรการควบคุม/วิธีการจัดการความเสี่ยง. ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ. 2) สิริวันร่มฉัตรทอง. มปป. มาตรฐานความปลอดภัยสู่ ISO 26000. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย. 1.4 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ. 2550. กฎหมายแรงงานกับการบริหารบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : วิญญชน. 1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 1) พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 2540. สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 169 หน้า. 2) ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ : เน้นสำหรับงานวิจัย. ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3) สุภางค์ จันทวานิช. 2551. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 177 หน้า.  
2.1 กรมวิชาการ 2544 สมบัติผู้ดี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ พิมพ์ครั้งที่ 30 2.2 สมศรี สุกุมลนันท์ มปป. มารยาทสังคม บริษัทปุนซิเมนต์ไทย จำกัด กรุงเทพฯ 2.3 ทองสุข มันตากร 2552 ศิลปะการวางตนของคนทำงาน บริษัทเพ็ญพรินติ้ง จำกัด จังหวัดขอนแก่น  
3.1 วารสารสหกิจศึกษา 3.2 website ต่างๆ http://www.jeedzlife.com/web/content/0002/interview/interview.html http://www.jobnorththailand.com/leaning/StatJob/startjob.html http://www.jobkhonkaen.com/forum/posting.php http://www.sut.ac.th/mew/text09.html http://mail.chiangmai.ac.th/~cnxcmces/CIC/30001.html 
 
-ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
จากการสังเกตการสอน การสัมภาษณ์นักศึกษา  แก้ไข
 
การวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมผู้สอนเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทาง
คณะกรรมการประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา 60 % ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลักสูตร
โดยพิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะกรรมการประเมินของหลักสูตร/ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาเสนอต่อประธานหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค เสนอต่อกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป