การผลิตอาหารสัตว์

Feed Production

1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว์และรวมถึงโภชนะที่เป็นองค์ประกอบในอาหาร
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการแปรรูปอาหารสัตว์และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านความต้องการโภชนะของสัตว์และการให้อาหารสัตว์
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ และรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอาหารสัตว์และผลที่เกิดกับตัวสัตว์
1.6 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหารสัตว์
เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลด้านอาหารสัตว์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาด้านสายพันธุ์สัตว์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของโลก  ทำให้เกิดการปรับปรุงรายละเอียดวิชาเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ๆ และปรับกระบวนการเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ทันสมัย สามารถนำประยุกต์ไปใช้ได้เหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบัน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ คุณค่าทางโภชนะ การแปรรูปอาหารสัตว์ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ การผสมอาหารและการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
ทุกวัน โดยนักศึกษานัดหมายเวลาก่อนล่วงหน้า โทร 062-2249263 e-mail; esso.wutt@gmail.com ทุกวัน
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
˜1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
š1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
˜1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
˜1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- การใช้บันทึกการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษา เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่อาจารย์กำหนด
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรร้อยละ 80 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การประเมินผลงาน (ภาคปฏิบัติ) ผู้สอนตรวจผลงานที่เป็นภาคปฏิบัติของผู้เรียนว่ามีความถูกต้องถูกต้อง และเหมาะสม  ไม่มีการคัดลอกผลงานของนักศึกษาผู้อื่น
- บันทึกการกระทำทุจริตในการสอบ
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- การบรรยายประกอบสื่อการสอน
- ให้นักศึกษาปฏิบัติจริง ในโจทย์งานที่สอดคล้องกับเนื้อหาและสภาวะปัจจุบัน
 
- ข้อสอบแต่ละหน่วยเรียน โดยการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
- การประเมินผลงาน ผู้สอนประเมินผลงานที่นักศึกษาได้มอบหมายให้ปฏิบัติ
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
-การถามตอบ จากการกำหนดหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง และนำเสนอรายงาน
-สอนโดยใช้ประเด็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามองเห็นภาพของการนำไปใช้ได้จริง
-การจัดสัมมนา
- การสังเกตพฤติกรรม ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินจากคำตอบ และข้อคิดเห็น
- ข้อสอบ โดยการทดสอบจากข้อสอบที่เป็นข้อสอบซึ่งต้องให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ตลอดจนนำหลักการและทฤษฎีไปอธิบายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- การประเมินผลงาน ผู้สอนประเมินผลงานที่นักศึกษาได้มอบหมายให้ปฏิบัติ
˜4.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜4.2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜4.4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมใน
- การให้ทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้โจทย์งานที่สามารถทำงานร่วมกันได้
- การประเมินผลงาน ผู้สอนประเมินผลงาน และการนำเสนอว่าสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
- การประเมินโดยเพื่อนร่วมกลุ่มงานและหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนประเมินผลงานที่เป็นรายงาน และหรือ การปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรมจากการทำงานกลุ่ม  ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมจากมี มนุษยสัมพันธ์ มารยาทสังคมที่ดี แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
˜5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้นักศึกษาสืบค้น โดยการกำหนดหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม
- การนำเสนอรายงาน ให้นักศึกษานำเสนอโดยเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสม
- การประเมินผลงานรายบุคคล (ผลงาน) ผู้สอนตรวจผลงานของผู้เรียน
- ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล